""

Kunnanhallituksen päätöstiedote 21.3.2023

Kunnanhallitus kokoontui tiistaina käsittelemään muun muassa kuntalais- ja valtuustoaloitteita, maakauppoja, kaavoituspalveluiden tarjoamista Paltamolle ja Ristijärvelle sekä lapsivaikutusten arviointia.

Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan toimintaohjeen lapsivaikutusten arviointiin. Sotkamon kunta on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa ja vuosien 2022-2023 toimintasuunnitelman yhdeksi keskeiseksi kehitysalueeksi on valittu lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto ja ohjeistuksen laatiminen sen toteuttamiseksi. Lapsivaikutusten arviointia pilotoitiin Leivolanlahden asuinalueen kaavoituksessa syksyllä 2022, jonka yhteydessä valmisteltiin kunnan toimintaohje lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi.

Kaavoituspalveluiden hoitamista Paltamon, Ristijärven ja Sotkamon kunnan välillä koskeva sopimus tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi. Alustavien keskusteluiden perusteella Sotkamon kunta vahvistaa omaa kaavoituksen tekijätiimiään ja Paltamo sekä Ristijärvi ostaisivat jatkossa yhden henkilötyövuoden verran kaavoituspalveluita Sotkamosta. Toimintamallilla edistetään kuntien välistä yhteistyötä ja vahvistetaan kaavoituksen valmistelua sopimuskunnissa. Tähän perustuen kunnanhallitus päätti perustaa toisen kaavoittajan viran 1.5.2023 alkaen.

Kunta ostaa Itärinteiden asemakaava-alueelle sijoittuvan 18,70 hehtaarin palstan Haapala -tilasta. Kunnanhallitus hyväksyi kiinteistökaupan hintaan 503 000 €. Itärinteiden asemakaavassa alueelle on merkitty alueita hotellirakentamiselle, matkailua palveleville rakennuksille, retkeily-, ulkoilu-, lähivirkistys- ja katualueille.

Kunnanhallitus hyväksyi maastoliikuntareitistön käyttöoikeussopimusmallin. Malli on kehitetty vuonna 2021 Kainuun Liikunnan Tour de Kainuu -hankkeessa, jossa kehitettiin pyöräilyn ja sen olosuhteita Kainuussa. Ensimmäisenä toimenpiteenä Sotkamon kunta tekee maastoliikuntareitistön käyttöoikeussopimuksen maanomistajien kanssa. Reitistöt ovat tarkoitettu moottorittomaan liikuntaan, mm. pyöräilyyn, retkeilyyn, kuntoliikuntaan, ulkoiluun ja luontoon tutustumiseen, joka näin mahdollistaa myös maastopyöräilyn. Kehittämissuunnitelman mukaisesti ensimmäisenä kohteena on reittien perustaminen Hiukka-Pöllyvaara-Riekinranta-Hiidenlampi-Pungankoski välille.

Akkoniemen asemakaavan kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koskee Saaritien katualueella sijaitsevaa kiinteistön ja kunnan omistaman katualueen rajaa. Kunnanhallitus hyväksyi valitukseen liittyvän lausunnon todeten valituksen olevan aiheeton.

Kerrostalohuoneistojen varaaminen jätettiin jatkovalmisteluun. Lisäksi kunnanhallitus päätti muuttaa perusopetuksen luokanopettajan viran perusopetuksen erityisluokanopettajan viraksi ja myönsi Jani Komulaiselle sivutoimiluvan ajalle 16.3.-29.9.2023.

Kuntalaisaloitteet

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan kolme kuntalaisaloitetta, jotka se ehdottaa kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi asianmukaisina ja selonteot riittävinä. Sahan alueen uimarannan kunnostamiseen liittyvän aloitteen vastauksessa todetaan, että viheralueiden siistimistä toteutetaan kevään ja kesän 2023 aikana. Alueelle laiturin sijoittaminen edellyttäisi sen sijaan mittavan ruoppauksen ja todennäköisesti aluehallintoviraston luvan sekä mittavia maanrakennustöitä.

Kotihoidontuen kuntalisää koskevassa kuntalaisaloitteessa ehdotetaan kuukausittaista 500€:n kuntalisää elokuuhun 2023 saakka. Aloitteessa mainitaan, ettei varhaiskasvatus pysty tarjoamaan tarvittavaa määrää hoitopaikkoja ennen syksyä. Kuntalaisaloite jätettiin 15.12.2022, jonka vuoksi asia ei ehtinyt vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn. Lisäksi todetaan, että varhaiskasvatuksen hoitopaikat pystytään järjestämään kaikille sitä tarvitseville. Tilanne on siltä osin parantunut vuodenvaihteen tilanteesta.

Salmelan koulun 6B -luokan tekemä aloite koskee toisen SotKatti -bussin käyttöönottoa sekä SotKatin reitin laajentamista (kuten Sipinen, Sumsa, Sapso ja Tipas). Kunta toteaa toisen bussin lisäävän kustannuksia, joka ei tämän hetkisillä käyttäjämäärillä ja kustannusrakenteella ole mahdollista. Asiaa on kuitenkin hyvä seurata säännöllisesti ja toisen auton käyttöönottoa harkittava, jos edellytykset sille täyttyvät. Aloitteessa ehdotettu reitin laajentaminen koskee taajaman ulkopuolista linja-autoliikennettä, joka on ELY-keskuksen alaista joukkoliikennettä, missä säännöt eivät ole samalaiset kaupunkimaista paikallisliikennettä edustavan SotKatin kanssa.

Valtuustoaloitteet

Hulevesiä koskevaan valtuustoaloitteeseen Sotkamon kunta toteaa tehneensä hulevesiselvityksen vuonna 2022. Selvityksen mukaan varautumista voidaan parantaa suurentamalla Kainuuntien ja Urheilukadun hulevesiviemärikokoja. Lisäksi hulevesiselvityksessä esitetään mahdollisen maanalaisen viivytysaltaan rakentamista sekä toissijaisina toimenpiteinä erilaisten viherrakenteiden rakentamista keskustaajamaan. Esitetyt toimenpiteet edellyttävät yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi mahdolliset toteuttamiset vaativat tulevien vuosien talousarvioiden ja suunnitelmavuosien käsittelyn. Pienempiä hulevesiverkoston parantamistoimenpiteitä tehdään vuosittain mm. katuhankkeiden yhteydessä sekä erillishankkein teknisten palvelujen omana työnä. Vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksien myötä hulevesiverkostoja on myös uusittu vuosina 2021-2022.

Aktiivitilan palveluseteli liittyy valtuustoaloitteeseen, joka koski maataloustuottajien tukemista kannattavuuskriisissä. Aloitteen toinen käsittely koski aiemmin hyväksytyn aktiivitilan palvelusetelin uudistamista vastaamaan paremmin setelille asetettuja vaikuttavuustavoitteita ja tarpeenmukaistamaan maaseutuelinkeinon kehitystyökalua. Muovijätteen kerääminen on käyttöönotettu kunnan avustus vuosille 2022 ja 2023, jotka ovat aloitteen pohjalta luotu avustusmahdollisuus maatalouksille.

Sotkamon turvallinen koulumatka -tiekartta aloitetta on käsitelty liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa. Aiheeseen liittyen kokouksessa nostettiin esille mm. yhteistyön Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kanssa ja olemassa olevat tapahtuma- ja koulutusmateriaalit sekä työkalut. Lisäksi ehdotetaan kyselyä koulumatkojen vaaranpaikoista syksyllä toteutettavaksi.

Alkulantie – Hindikantie – Haapalanlahdentie -risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtyyn valtuustoaloitteeseen todetaan Alkulantien tulevan saneerauksen arviolta vuonna 2026. Tämän vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista korotetun risteysalueen rakentaminen. Väliaikaisena ratkaisuna ehdotetaan hidastetöyssyjä, jotka poistetaan talvisin.

Matkustajaliikenteen palauttaminen ja rataverkon kunnostamista koskevaan aloitteeseen kunta toteaa henkilöliikenteen avaamisen Nurmes-Kontiomäki välille olevan erittäin tärkeää. Aloitteen mukaista asiaa on tuotu esille kunnan lausunnoissa Valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnokseen vuosille 2024-2031. Lisäksi kunnan edunvalvontaa Sotkamon kunnan ja Kainuun Liiton toimesta tulee toteuttaa yhteistyössä vaikutusalueen kuntien ja yritysten kanssa.

Puutarhan palstaviljely Sotkamon kunnan alueella olisi mahdollista Sotkamojärven rannalla Juuvinmäen alueella. Palstaviljelyn toteutukseen liittyvät mahdolliset määrärahavaraukset ja siihen liittyvät päätökset otetaan huomioon vuoden 2024 talousarvion käsittelyssä.

Prosenttitaiteen läpinäkyvyyteen, valintaan, ostamiseen ja hintoihin koskevaan aloitteeseen kunta kuvaa taideteosten hankinnan noudattavan hankintalain määräyksiä. Sotkamon kunnan uudisrakentamiskohteissa ei ole huomioitu aiemmin prosenttitaidetta. Kunnan taidekokoelmaan on ostettu taidetta tai saatu lahjoituksia vuosien varrella. Taideteoksista pidetään luetteloa ja kokonaisarvo on osa kunnan omaisuutta. Taidehankinnat (eivät kuulu prosenttitaiteeseen) on tehty pääosin kunnan järjestämistä varsinaisista kesätaidenäyttelyistä. Vuosien 2016-2022 kesänäyttelyistä on ostettu neljä teosta ja lisäksi saatu teoksia lahjoituksina.

Lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä koskeva aloite ohjattiin sivistystoimen viranhaltijoiden pohdittavaksi ja konkreettisten toimenpiteiden löytämiseksi. Asian käsittely etenee sivistystoimen lautakuntaan.

375-tulevaisuustyöryhmää koskevassa valtuustoaloitteessa kunta totesi sen olevan hyvä lisä kunnan kehittämiselle ja pidemmän aikavälin suunnittelulle. Työryhmän tehtäväksi nähtiin tulevaisuuteen vaikuttavien ilmiöiden ja muutostekijöiden tunnistaminen ja arviointi. Tulevaisuustietoa, jonka työryhmä tuottaa, voidaan hyödyntää muun muassa päätöksenteossa, suunnittelussa ja lausunnoissa. Työryhmän nimeää kunnanhallitus, ja määrittää sille tarkemman ohjelman ja muut käytänteet.

Ruokarukousta ja seurakunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvään aloitteeseen kunta vastaa yhteistyön palautuneen koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Varhaiskasvatussuunnitelma vastaa aloitteen kysymykseen mahdollisuudesta osallistua ruokarukoukseen. Aloitetta ruokarukouksien ja muun seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön palauttaminen Sotkamon varhaiskasvatukseen on käsitelty myös sivistyslautakunnassa.

Päivähoidon ostopalveluiden hankinta tehdään tapauskohtaisesti harkinnan perusteella, jossa perheen toiveet päiväkodista huomioidaan. Näin toimitaan myös esimerkiksi mahdollisten kristillisten toimijoiden osalta.

Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottoon kunta viittaa vuoden 2016 tasapainottamisohjelmaan ja toimenpiteiden jatkumisesta edelleen. Tulevina vuosina asiaa voidaan tarkastella talousarviosuunnittelun yhteydessä ja päätökset asiasta tekee kunnanvaltuusto.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustoaloitteet kunnanvaltuustolle, ja että vuoden 2022 lopussa kesken olevat aloitteet ovat asianmukaisesti käsitelty ja niistä on annettu riittävä selonteko.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111