Kunnanhallituksen päätöstiedote 7.12.2022

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 7.12. käsittelemään mm. kaavoitukseen liittyviä asioita, määräaikaisten tehtävien vakinaistamisia ja pakolaisten vastaanottosopimusta.

Kunnanhallitus käsitteli Vuokatinvaaran asemakaavoituksen vireilletuloa. Sotkamon kunta on hankkinut maa-alueita asemakaavoitusta varten Vuokatintien varrelta Vuokatinvaaralle nousevan tien itä- ja länsipuolelta. Yleiskaavan mukaan alueelle on osoitettu varauksia mm. matkailupalvelujen alueelle, virkistysalueille ja suojaviheralueelle sekä reiteille. Alueella ei ole aiemmin laadittuja asemakaavoja. Asemakaavoitettava alue on pääsin kunnan omistamaa aluetta, mutta alustavasti suunniteltujen katuratkaisujen vuoksi asemakaavoitettavaan alueeseen sisältyy myös kiinteistö. Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavoituksen vireilletulon.

Kyseistä asemakaava-alueen kaavahankkeeseen liittyvä kaavoitussopimus tuli myös hyväksytyksi, jossa osapuolina ovat asemakaava-alueella sijaitsevan kiinteistön omistajat ja Sotkamon kunta. Sopimuksen mukaan kunta vastaa varsinaisesta asemakaavan laadinnasta ja siihen liittyvistä kuluista sekä asemakaavamuutoksen vaatimista katu-, latu- ja kunnallistekniseen verkostoon kohdistuvista rakentamiskustannuksista. Kiinteistön omistajat puolestaan luovuttavat kunnalle vastikkeetta ja rasituksista vapaina kaikki sopimusalueeseen kuuluvat yleiset alueet ja katualueet sekä maksavat kunnalle ns. maankäyttö- ja ympäristörahaa, mikäli rakennusoikeuden määrä asemakaavoituksen myötä lisääntyy kiinteistön alueella enemmän kuin 500 krs-m2.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi osaltaan muutokset Sapsojärven rannalla olevalle Laukkalankylällä sijaitsevalle Perkiön ranta-asemakaavaan. Asia lähetettiin edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kunnanhallitus käsitteli marraskuun 1. päivänä pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen § 84 laillisuutta. Kyseinen kunnanvaltuuston pykälä koski Akkoniemen asemakaavan hyväksymistä. Valtuutettu Viljo Tuhkanen oli osallistunut pykälän käsittelyyn huolimatta, että hänen läheinen omistaa kiinteistön Akkoniemen asemakaavan alueella. Laillisuusnäkökulmaa on konsultoitu Kuntaliitolta, josta on todettu mm., että jos esteellisyysasiaa olisi tiedusteltu ennen päätöksentekoa, olisi Kuntaliitto suositellut, että valtuutettu jääväisi itsensä. Kunnanhallitus totesi Akkoniemen asemakaavaa koskevan päätöksen kuntalain vastaiseksi ja päätti jättää panematta pykälää täytäntöön. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle 1.11.2022 § 84 päätöksen lainvastaisuuden ja saattaa asia kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi.

Sotkamon kunnan ja ELY-keskuksen välinen pakolaisten vastaanottosopimus oli kunnanhallituksessa työlistalla. Sotkamossa asuu tilapäistä suojelua saavia, Ukrainan sotaa paenneita henkilöitä, jotka saavat kotikunnan maaliskuusta 2023 alkaen. Myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta, sisältyisivät pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvausten soveltamisen piiriin kotoutumislain esitetyn muutoksen myötä. Tästä johtuen on tarpeen tehdä vastaanottosopimus ELY-keskuksen kanssa. Kunnanhallitus esitti kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä Sotkamon kunnan ja ELY-keskuksen välisen vastaanottosopimuksen.

Sivistyksen toimialalla vakinaistettiin hyvinvointikoordinaattorin toimi ja tekniseltä toimialalta puisto- ja liikuntatoimentyönjohtaja, puistotyöntekijä ja puisto-/liikunta-alueen työntekijä. Lisäksi kunnanhallitus käsitteli toimialojen osavuosikatsaukset 1.1.-31.10.2022 väliseltä ajalta sekä vuoden 2023 eduskuntavaaleihin 22.-28.3.2023 liittyvät Sotkamon yleiset ennakkoäänestyspaikat ja varsianiset äänestyspaikat sekä sosiaalihuollon toimintayksiköiden äänestyspaikat. Kunnanvaltuustolle esitettiin myös ympäristöterveysjaoston asettamista jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi, nimetä siihen Sotkamon kunnan jäsenet ja puheenjohtajat. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstön ja kuraattorien siirtosopimukset tulivat niin ikää hyväksytyksi.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111