Kuulutus, maa-aines ja ympäristölupahakemus

Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslupahakemus Tuupalan kallioalueelle

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa on vireillä Savon Kuljetus Oy:n maa-aineslain (555/1981) mukainen maa-aineslupahakemus Tuupalan kallioalueelle 300 000 m3ktr kokonaisottomäärälle ja samalle alueelle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnalle. Yhteiskäsittelylupaa haetaan 15 vuoden ajalle. Lisäksi alueelle haetaan toiminnan aloittamislupaa muutoksen hausta huolimatta.

Ympäristö- ja maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen uudelle avattavalle Tuupalan ottoalueelle. Tuupalan kallioalue sijaitsee Sotkamossa noin 5 km etäisyydellä Kontiomäen keskustasta kaakkoon kiinteistöillä Tuupala (765-405-62-2) ja Kukkosuo (765-405-43-16). Alue ja sen lähiympäristö on nykytilanteessa metsätalouskäytössä. Kallioalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle.
Sijainti kartta

Ottamisalueen pinta-ala on 22,5 ha ja ottoalueen pinta-ala 13,2 ha, alin ottotaso on 210 (+N2000). Tasaisella ottotahdilla alueelta otetaan 20 000 m3ktr kalliokiviainesta vuodessa. Ottotoiminnassa saattaa olla vuosia, jolloin alueelta otetaan keskimääräistä enemmän ja vuosia, jolloin ottotoiminta on vähäisempää. Toiminnan alkuvaiheessa kallioalueelta rakennetaan uusi tieyhteys alueen eteläpuolelle sijoittuvalle Kontiomäentielle.

Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen eli rikottaminen. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat, jotka varastoidaan maisemointia varten ottamisalueen reunoille. Yksi louhintajakso kestää noin 2-4 viikkoa kerralla. Yhdellä louhintajaksolla louhitaan tyypillisesti 20 000-25 000 t kiinteää kalliota mahdollisesti useammalla räjäytyksellä. Alueella arvioidaan olevan keskimäärin kolme ja enintään viisi louhintajaksoa vuodessa. Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan alueella eri kalliokivilajitteiksi. Alueella arvioidaan olevan 2-5 murskausjaksoa vuodessa.

Kallioalueella syntyy pölyä ja melua kalliokiven louhinnasta ja murskauksesta sekä valmiiden tuotteiden lastauksesta ja kuljetuksista. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä laskeutuu lähelle päästökohdetta. Melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään eri tavoin. Uusimmissa murskainmalleissa esimerkiksi esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja, mikä osaltaan vähentää murskaimesta aiheutuvaa melua. Syntyneen melun etenemistä puolestaan pyritään ehkäisemään mm. murskainten ja varastokasojen sijoitusratkaisuilla.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.6.-28.6.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, käyntiosoitteessa Markkinatie 1 ja 29.6.-8.7. Sotkamon kunnan kirjastossa, os. Markkinatie 1.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset). Muut voivat esittää hakemuksen johdosta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 8.7.2019. Ne tulee osoittaa Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimittaa ositteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi

Lisätietoja

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Ympäristö- ja tekninen lautakunta