Kuulutus Maisemakallion asemakaavan nähtäville asettamisesta

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Maisemakallion asemakaavaluonnos asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62 § ja MRA 30 §) nähtäville 7.3-7.4.2023 väliseksi ajaksi Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululle sekä kunnan internet-sivulle www.sotkamo.fi/kunnan-kuulutukset/.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Vuokatinvaaran asemakaava-alueella Vuokatinvaaralle nousevan tien itä- ja länsipuolella. Sotkamon kunta omistaa asemakaavoitettavan alueen lukuun ottamatta kiinteistöä Pölly 765-401-14-47 sekä maantie ja rautatiealueita. Asemakaavan keskeisimpänä tavoitteena on suunnitella uusi matkailurakentamisen alue ja sen kytkeytyminen oleviin palveluihin sekä linjata reitit yleiskaavan maankäyttötavoitteet huomioiden.

Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh. 044 750 2144

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua alla olevista linkeistä:
Asemakaavaluonnos.pdf
Asemakaan selostus.pdf

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA