Kuulutus osayleiskaavan vireille tulosta (MRL 62§ ja 63§)

Ympäristö- ja teknisen lautakunnan kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 62 § ja 63 §) ilmoitetaan Uutelan kaivoksen osayleiskaavan vireille tulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Suunnittelualue sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylän alueella n. 20 km päässä kunnan keskustataajamasta lounaaseen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 226,6 ha ja se käsittää Uutelan kaivosalueen ympäristöineen. Aluetta rajaa lounaisosassa Komulanlammentie (seututie 8730). Osayleiskaavan laadinnan tavoitteena on mahdollistaa nykyisen avolouhoksen laajentaminen ja uuden louhoksen avaaminen sekä mahdollistaa kaivostoiminnan laajentumisen edellyttämät toiminnot.

Hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kunnan internet –sivulla www.sotkamo.fi 7.11-8.12.2023 välisen ajan. Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi tai kaavoitus- ja mittaustoimistoon osoitteeseen Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua alla olevasta linkistä:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf

Sotkamo 7.11.2023

Ympäristö- ja tekninen lautakunta