Kuulutus Saijanlahden ranta-asemakaavan vireille tulosta ja Saijanlahden ranta-asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta (MRL 62 ja 63 §, MRA 30 §)

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ilmoitetaan seuraavan ranta-asemakaavan vireilletulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta:

Saijanlahden ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus koskee tiloja Uusitalo 765-408-9-15, Juholan ranta 765-408-9-16, (tilalla ei ole nimeä) 765-408-9-17, Ilarila 765-408-9-18 ja Tontti 765-408-9-19. Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaksi lomarakennuspaikkaa pysyvän asutuksen rakennuspaikoiksi. Lisäksi huomioidaan toteutunut kiinteistöjaotus ja päivitetään määräyksiä.

Saijanlahden ranta-asemakaavaluonnos

Saijanlahden ranta-asemakaavan kaavaselostus

Hanketta koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävänä Sotkamon kunnanviraston kaavoitus- ja mittaustoimistossa 7.2.-23.2.2018, kunnan kotisivuilla sekä kaavoittajan kotisivuilla www.kimmokaava.fi.  Osallisilla on mahdollisuus lausua suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä kaavoitushankkeesta. Mahdolliset hanketta koskevat mielipiteet on toimitettava  nähtävilläoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon , Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 6.2.2018

Ympäristö- ja tekninen lautakunta