Kuulutus suunnittelun aloittamisesta

Kantatien 76 (Kainuuntie) ja maantien 899 (Nurmestie) liikennejärjestelyt Vuokatissa, Sotkamo, tiesuunnitelma

Sotkamon kunta sovittuaan asiasta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Kantatien 76 (Kainuuntie) ja maantien 899 (Nurmestie) liittymä sekä kantatien 76 ja Lahtikadun liittymä suunnitellaan liikennevalo-ohjatuksi liittymiksi. Kantatielle 76 suunnitellaan edellä mainittujen liittymien yhteyteen jalankululle ja pyöräilylle uudet alikulkukäytävät. Maantien 899 varrelle suunnitellaan erillinen jk+pp- väylä noin 1,8 km matkalle.

Suunnittelualueella tehdään syksyn 2022 aikana maastotutkimuksia.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Sotkamon kunnan verkkosivuilla 23.9.2022.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Sotkamon kunta käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin suunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.sotkamo.fi/kunta-ja-hallinto/asiointi/tietosuoja/

Kuulutus.pdf 

Lisätietoja antavat
Sotkamon kunta, tekninen johtaja Harri Helenius, puh.  044 750 2491, harri.helenius@sotkamo.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, ari.kuotesaho@ely-keskus.fi
Pirkka Hartikainen, Sitowise Oy, puh 040 735 1998 pirkka.hartikainen@sitowise.com