Sotkamon kunta tiedottaa kuvituskuva.

Sotkamo palaa arkeen

Sotkamon kunnassa palataan kesän jälkeen turvallisesti arkeen. Päiväkodeissa ja kouluissa huolehditaan, että Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistuksia noudatetaan. Tämän lisäksi kunta tarkentaa ja antaa paikallisia ohjeistuksia tarvittaessa.

Jotta turvallinen paluu arkeen on mahdollista, on ensiarvoisen tärkeää jokaisen huolehtia omasta käsi-, yskimis- ja aivastushygieniasta. Vähäisimmissäkään flunssan oireissa ei pidä tulla kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin tai töihin. Hengitystieoireisen henkilön on käytävä koronatestissä. Omaehtoiset karanteenisuositukset tulee huomioida niistä maista, joissa on voimassa matkustusrajoituksia.

Turvaväleistä, fyysisten kontaktien välttämisestä ja riskiryhmien suojelusta on huolehdittava edelleen. Valtioneuvosto purki etätyösuosituksensa 1.8. alkaen ja Sotkamon kunnan palvelut ja virastotalo ovat siten normaalisti avoinna. On kuitenkin suositeltavaa varata aika tapaamisille.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kiteyttää turvallisen arkeen palaamisen perustuvan yhteiseen vastuuseen ja ohjeiden noudattamiseen. Rajoittamistoimenpiteiden poistuttua yksilön vastuu korostuu. ”Yhteisesti asioista huolehtien syksy ja arki voidaan ottaa turvallisesti ja innolla vastaan.” Kilpeläinen muistuttaa toivottaen kaikille mukavaa syksyä.

OHJEITA VARHAISKASVATUKSEN TAI KOULUN ALOITTAVILLE TAI SINNE PALAAVILLE

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet ohjeistuksia turvalliseen varhaiskasvatukseen ja kouluihin palaamiseen ja aloittamiseen. Koronaviruspandemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Koronatestauksia on tehty Kainuun SOTEssa viikoittain ja kesän aikana koko maakunnassa on todettu kaksi koronatapausta.

Tilanne on mahdollista pitää jatkossakin hyvänä, jos sairaana tai oireilevana ei tulla päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin sekä huomioimme turvavälit, hyvän käsi- ja yskimishygienian ja noudatamme valtioneuvoston ohjeita mahdollisten ulkomaanmatkojen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen toimintaohjeet

Varhaiskasvatuslaki on muuttunut 1.8.2020 alkaen. Muutos tarkoittaa, että kaikilla lapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, hänelle on hyvä järjestää 1–2 viikon tutustumisaika. Tutustumisjakson aikana lapsen huoltaja tai muu lapselle tärkeä henkilö voi tutustua yhdessä lapsen kanssa lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Esiopetus järjestetään lähiopetuksena päiväkodissa. Poissaolot esiopetuksesta ilmoitetaan kuten aiemminkin.

Vältämme edelleen tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Suosittelemme, että lapsen tuo ja hakee vain yksi henkilö, jolloin kontaktien määrä vähenee. Päiväkotien johtajat ohjeistavat tarkemmin oman yksikkönsä toimintatavoista. Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkotien alueella vältetään. Henkilöstö siirtyy yksiköstä toiseen vain, jos se on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä. Järjestämme toiminnan mahdollisimman väljästi lapsiryhmissä sekä ulkoilemme paljon.

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Syyskaudella järjestämme soveltaen vanhempainiltoja esimerkiksi ulkotiloissa, etäyhteydellä tai pienryhmissä. Hyödynnämme viestinnässä mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviä vasu-keskusteluja ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan liittyviä LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Hyödynnämme myös keskusteluihin etäyhteyksiä. Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella vastataan lasten yksilöllisiin oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin ja tuetaan huoltajia kasvatuksessa.

Koulutoimen toimintaohjeet

Lukuvuosi aloitetaan lähiopetuksena. Opetushallitus on antanut ohjeistuksia turvalliseen koulun aloitukseen. Koronaviruspandemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan myös peruskouluissa ja lukiossa, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Vältämme tarpeettomia lähikontakteja ja huolehdimme tartuntoja ehkäisevästä hygieniasta. Henkilöstö siirtyy yksiköstä toiseen vain, jos se on toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä. Ruokailu järjestetään niin, että kasvokontaktit ja ryhmien välinen sekoittuminen ovat minimoitu. Seuraamme epidemian kehittymistä, ja mukautamme ruokailun järjestämisen kulloisenkin tilanteen mukaiseksi.

Koulut varautuvat myös etäopetukseen siirtymiseen, kevään aikana kerättyjä kokemuksia hyödynnetään suunnittelussa. Mahdolliset perusopetuksen etäopetusratkaisut tehdään paikallisen terveysviranomaisen ja opetuksen järjestäjän päätöksellä. Lukiolaki mahdollistaa etäopetukseen siirtymisen, jos koronatilanne sitä vaatii. Etäopetuksen järjestelyt niin perusopetuksessa kuin lukiossa riippuvat koronatilanteesta.

Oppilaan poissaolojen osalta noudatetaan koulun normaaleja poissaolokäytäntöjä. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta kouluun mahdollisimman pian. Vanhempien tapaamisissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Lähitapaamisissa noudatetaan hygieniaohjeita.

Jokainen koulu tiedottaa tarkemmin koulun käytänteisiin liittyvistä asioista omille oppilailleen ja huoltajilleen.

Sairaana ei varhaiskasvatukseen tai kouluun

Varhaiskasvatukseen tai kouluun ei saa tulla sairaana lapset, oppilaat tai henkilöstö. Lasta ei saa tuoda päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai kouluun, jos hänellä on mitään hengitystieinfektioon viittaavia oireita kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua. Myös lapsen hakijan tulee olla terveenä.

Hengitysoireinen lapsi kannattaa viedä koronavirustestiin. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan poistuneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos hengitysinfektio-oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan poistuneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin.

Jos perheenjäsen sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä päiväkotiin, kouluun tai töihin, jos se on välttämätöntä. Jos henkilöllä todettaisiin koronatartunta, mahdolliset altistuneet selvitetään terveysviranomaisten toimesta ja henkilöt määrätään karanteeniin terveysviranomaisen päätöksellä.

Erityisessä riskiryhmässä olevat lapset

Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua varhaiskasvatukseen tai kouluun.

Mikäli varhaiskasvatukseen tai opetukseen osallistuu riskiryhmään kuuluvia lapsia, kiinnitämme heidän osallistumiseensa erityistä huomiota ja kehitämme sopivia osallistumisen tapoja yhdessä huoltajien sekä paikallisten tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt maat, joihin Suomesta voi matkustaa ja joista Suomeen voi matkustaa. Voimassaoleva listaus löytyy THL:n internet-sivuilta. Jos saavut Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. Omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Suositus on, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111

Ville Manninen
kasvatusjohtaja
ville.manninen@sotkamo.fi
044 750 2298