Kuvituskuva Sotkamon covid-19-tiedote.

Sotkamon kunnan palvelut terveysturvallisesti arjessa

Sotkamon kunnan toiminta ja palvelut jatkuvat koronaturvallisuus huomioiden. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset, alueelliset sekä Kainuun soten antamat ohjeet ja suositukset.

Kasvomaskit

Kainuussa on voimassa kasvomaskisuositus kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa. Sotkamon kunnan toiminnassa noudatetaan tätä suositusta edellyttäen kasvomaskien käyttöä aina, kun turvaetäisyyksiä ei voida noudattaa.

Kasvomaskisuositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä. Näin ollen edellytämme Sotkamon kunnan perusopetuksen kuudesluokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita sekä lukion opiskelijoita käyttämään kasvomaskeja koulussa ja koulumatkoilla. Suosituksen piiriin kuuluville jaetaan kasvomaskit kouluilla. Heitä tiedotetaan asiasta erikseen.

Heikoimmassa asemassa oleville Sotkamon kunta jakaa kasvomaskeja työväentalolla (Akkoniementie 3) maanantaista 9.8.2021 alkaen. Kasvomaskeja jaetaan jokaisena arkipäivänä (ma-pe) klo 9-11 välisenä aikana.

Asiointi ja kokoukset

Yleisen etätyösuosituksen ollessa voimassa, noudatetaan ohjeistusta myös Sotkamon kuntaorganisaatiossa niissä työtehtävissä, missä se on mahdollista.

Asiakastapaamiset ja asiointi virastotalolla pyritään järjestämään etäkäytänteitä soveltaen. Mikäli etätapaamiset eivät ole mahdollisia, lähitapaamiset on sovittava etukäteen ja niissä käytetään kasvomaskeja. Tapaamiset etukäteen sopimalla voidaan varmistaa turvalliset tilajärjestelyt.

Kokoontumisrajoitukset

Huomioimme toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on 6. elo­kuu­ta al­kaen kiel­tä­nyt Kai­nuun kun­tien alueel­la kaik­ki ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 10 hen­ki­löä si­sä­ti­lois­sa tai yli 50 hen­ki­löä ul­ko­ti­lois­sa. Alueel­la on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta jär­jes­tää mai­nit­tu­ja suu­rem­pia ti­lai­suuk­sia edel­lyt­täen, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­taen an­net­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta. PSA­VI: n mää­räys on voi­mas­sa 27.8.2021 saak­ka.

Kokoontumisrajoitusten puitteissa Sotkamon kunta käynnistää ja jatkaa toimintojaan terveysturvallisesti. Harrastus- ja ryhmätoimintaa jatketaan huomioiden olemassa olevat suositukset ja suunnittelemalla toiminta ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Jatkamme edelleen tilojen tehostettua puhtaanapitoa.

Edellytämme myös tilojamme käyttäviltä tahoilta suositusten ja ohjeiden huomioimista.

Korostamme jokaisen henkilökohtaisen käyttäytymisen merkitystä selvitäksemme korona-ajasta mahdollisimman vähin kielteisin vaikutuksin. Valtakunnalliset suositukset ohjaavat vahvasti myös sotkamolaisia ja Sotkamon kunnan toimintaa:

  • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Pese kädet, yski hihaan.
  • Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
  • Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
  • Ota rokote, kun vuorosi tulee.

Lisätietoja:
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
0447502111