Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 18.4.2023.

Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 18.4.2023

Sotkamon kunnanhallitus kokoontui tiistaina 18.4. Päätettävät asiat käsittelevät muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, Sotkamo Silverin YVA:ta, uuden kiinteistöosakeyhtiön Sotkanpesän perustamista sekä kaavoituksiin että teollisuustontteihin liittyviä kauppoja ja uusien tonttien hinnoittelua.

Sotkamon kunnanhallitus hyväksyi lausunnon Kainuun hyvinvointialueen alueellisesta hyvinvointikertomuksesta. Väestön hyvinvointia ja terveydentilaa vuosina 2020-2022 kuvaava hyvinvointikertomus on keskeinen asiakirja tulevaa hyvinvointialueen alueellista hyvinvointisuunnitelmaa varten, jossa asetetaan muun muassa kohdennetut tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot. Sotkamon kunta korostaa lausunnossaan ymmärrystä asiakasrajapinnan palvelutarpeesta, kuntakohtaisen jaetun ymmärryksen ja tilannekuvan merkitystä. Lisäksi nähdään, että alueellinen hyvinvointityö tarvitsee tehokasta koordinaatiota kuntien ja hyvinvointialueen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän työn yhteensovittamiseksi.

Sotkamon kunta hakee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan Terve Kunta -verkostoon. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen pyrkivä verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia. Terve kunta -verkostoon voi hakea kunta, joka täyttää asetetut liittymiskriteerit. Sotkamon kunnan hyvinvointijaosto puoltaa Terve Kunta -verkostoon liittymistä ja kunnanhallitus hyväksyi jäsenyyden hakemisen.

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Sotkamon kunnalta lausuntopyyntöä Sotkamo Silverin ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. YVA liittyy hopeakaivoksen rikastushiekka-allasalueen laajentamisen, malmin tuotantomäärän kasvattamisen ja tuotantoajan jatkamisen ympäristövaikutusten selvittämiseen. Tavoitteena on arvioida korkeamman malmintuotantomäärän ja vuoteen 2035 jatkuvan toiminta-ajan vaikutuksia. Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan ympäristö- ja tekninen lautakunnan lausuvan asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristöllisten seikkojen osalta. Kunnanhallitus näki, että kaivoksen tuotantomääriä kasvattavat ja elinkaarta pidentävät ratkaisut varmistavat myös aluetaloudellisten vaikutuksien jatkumista tulevaisuudessa ja tuovat tehdyille investoinneille kannattavuutta ja jatkuvuutta aiempia arvioita pidempään.

Sotkamon kunnanhallitus päätti perustaa Kiinteistö Oy Sotkanpesä:n, joka yhdessä kunnan omistaman Kiinteistö Oy Sotkamaan ja yksityisen tarjonnan kanssa vastaavat alueen vuokra-asuntotarpeeseen. Uuden kiinteistyöosakeyhtiön myötä vastataan vuokra-asuntotarpeeseen laajentamalla ja monipuolistamalla muun muassa vuokra-asuntojen valikoimaa. Kiinteistöyhtiön perustaminen on myös varautumista hyvinvointialueen kiinteistöjen tulevaan yhtiöittämisvelvoitteeseen. Kunnanhallitus nimesi Sotkanpesän yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Pentti Huttunen, Pauliina Räisänen, Tiina Tuohimaa, Riika Huotari ja Pasi Ronkainen.

Pajuniemen asemakaava tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi. Seuraavaksi asemakaava tulee hyväksyä kunnanvaltuustossa. Asemakaavamuutoksen myötä kapeita rannan yhteisalueen ja tonttien välissä olevia yksityisten tai yritysten omistamiin kiinteistöihin kuuluvia muutettavan kaavan mukaisia virkistysalueita on liitetty osaksi tonttia. Lisäksi Pajuniemen kartano on osoitettu suojeltuna rakennuksena ja asemakaavaa on ajantasaistettu mm. kerroslukujen, rakentamistehokkuuksien, käyttötarkoitusten, kaavan ja kiinteistönrajojen kohtaamisen sekä melusuojauksen huomioinnin osalta.

Tenetinvirran teollisuusalueelta kunnanhallitus päätti myydä määräalan Kainuun Geoporaus Oy:lle 9500 €:n hintaan. Uudelle teollisuustonttien alueelle Nivulle rakennetaan tulevana kesänä kunnallistekniikka, ja rakentaminen tonteilla voidaan aloittaa syyskuussa 2023. Alueella on 11 teollisuustonttia, jotka ovat pinta-aloiltaan 3 197 – 4 228 m². Kunnanhallitus vahvisti teollisuustonttien myyntihinnaksi 3,00€/m². Tonttien myynnistä ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Sotkamo-lehdessä.

Kainuun hyvinvointialue on kutsunut Sotkamon kunnan mukaan ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhteiskilpailutukseen. Kunnanhallitus päätti, ettei Sotkamon kunta osallistu yhteiskilpailutukseen. Sotkamon kunnan ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottaman palvelun osuus Kainuun hyvinvointialueelle on ollut verrattain pieni suhteessa omaan palvelutarpeeseen. Näin ollen ateria- ja puhtaanapitopalvelut sopeuttaa toiminnan vastaamaan omia palvelutarpeita.

Kunnanhallitus nimesi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän 28.4.2023 järjestettävään yhtymäkokoukseen edustajaksi Jouko Korhosen. Kunnanhallitus päätti maksaa korvauksen kiinteistön omistajille Kantolantien, Mäkikadun ja Kotipolun katualueista, mikä määritetään lunastustoimitusten yhteydessä. Lisäksi päätettiin pitää kunnanvirasto suljettuna neljä viikkoa ajalla 3.-28.7.2023. Sulkemisajaksi toimialat selvittävät tarvittavan päivystyksen ja työvoiman tarpeen.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111