Päätöstiedote 21.2.2023.

Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 21.2.2023

Sotkamon kunnanhallituksessa kokoontui tiistaina 21.2.2023. Illan kokouksessa käsiteltiin muun muassa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustuksia, ehkäisevää päihdetyötä, kunnan digitiekarttaa ja viestintäsuunnitelmaa. Lisäksi kunnanhallitus päätti eduskuntavaalien 2023 ulkomainonnasta.

Sotkamon kunnanhallitus päätti jakaa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avustuksia kuluvalle vuodelle yhteensä 25000 €. Avustusten myöntämisen perusteena on avustettavan toiminnan kehittäminen ja jatkuvuus, toiminnan vaikutus syrjäytymisen ehkäisyyn, toiminnan vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin sekä toiminnan vaikutus työllisyydenhoitoon. Avustuksen määrää harkittaessa on otettu huomioon myös yhdistyksen/järjestön toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten määrä sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus.

Kunnanhallitus ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä hyväksyi Sotkamon kunnan ehkäisevän päihdetyön raportin vuosilta 2020-2022 ja suunnitelman vuosille 2023-2025. Kunnan tehtävä on edistää ehkäisevää päihdetyötä eri hallinnonaloilla, toimien yhteistyössä hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa. Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Sotkamon kunta on selvittänyt syksyllä 2022 Sotkamon kunnan digitalisaation nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita osana Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteisessä digitalisaation kehittäminen -hankkeessa. Digitiekartta on kokonaisuus, joka helpottaa digitalisaation edistämisen haltuunottoa sekä vahvistaa elinvoimaa ja kilpailukykyä. Digitiekartta perustuu osaamisen ja ymmärryksen lisäämiseen, resurssien kohdentamiseen, vastuiden jakamiseen ja yhdessä tekemisen korostamiseen. Kunnanhallitus hyväksyi Sotkamon kunnan digitiekartan, jossa määritellään seuraavien neljän vuoden Sotkamon kunnan digitalisaation kehittämisen tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilöt.

Sotkamon kunnan uusi viestintäsuunnitelma tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi. Viestintäsuunnitelma linjaa kunnan viestintää laaja-alaisesti ja tukee kuntastrategiaa. Suunnitelman tehtävänä on yhdenmukaistaa kuntaviestintää kirkastamalla ydinviesti ja fokusoimalla viestinnän tavoitteet. Ydinviestiä kuvaavia aihetunnisteita toivotaan käytettävän laajasti kaikessa Sotkamoa koskevassa kuntalaisten, henkilöstön, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden viestinnässä.

Kunnanhallitus päätti perustaa toisen rakennustarkastajan viran. Toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella olevan viran perustamisessa voidaan hyödyntää aiemmin täyttämättä jätettyjä virkoja. Lisäksi kunnanhallitus tarkasti asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut sekä hyväksyi esityksen, jonka mukaan jatkossa hallintosäännössä tai toimialojen delegoidussa päätäntävallassa määrätty valinnasta päättävä viranomainen päättää työsuhteen muodon ja rekrytoinnin käynnistämisen ajankohdan.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
044 750 2111