""

Sotkamon kunnanhallituksen päätöstiedote 30.3.2023

Kunnanhallituksen kokouksessa keskityttiin käsittelemään vuoden 2022 tilipäätöstä ja toimintakertomusta. Lisäksi Akkoniemen asemakaavan voimaantulo ja rakennustarkastajan virka olivat esityslistalla.

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

Sotkamon kunnan vuosikate oli 2 166 721 euroa positiivinen ja asukaskohtainen vuosikate 211 €/asukas. Kunnan tilikauden tulos on 1 468 031 € alijäämäinen. Tilikauden tulos parani olennaisesti talousarvioon ja myös vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna. Tilikauden tulokseen vaikuttivat positiivisesti harkinnanvarainen valtionosuus 1 milj. €, satunnaiset tuotot 0,5 milj. €, Kainuun soten ylijäämän palautus 1,2 milj. €, kun taas tulokseen toi heikennystä sijoitusten arvonalentumiset 1,9 milj. € sekä pysyvien vastaavien arvonalentumiset 0,6 milj. €.

Kunnan taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä heikkeni 1,4 miljoonaa tilikauden alijäämän myötä. Kunnan taseessa on tilikauden lopussa kumulatiivista ylijäämää yhteensä 51,0 miljoonaa euroa. Kunnan asukaskohtainen lainamäärä oli 2 293 €/asukas, joka on huomattavasti alle Suomen kuntien keskimääräisen asukaskohtaisen lainamäärän.

Kunnan bruttomääräiset investointimenot olivat tilikaudella yhteensä 10 832 592 €. Investointeihin saatiin rahoitusosuuksia 560 741 €.  Euromääräisesti merkittävimpiä investointikohteita olivat Hiukan Stadion, Kontinjoen päiväkodin rakentaminen ja kiinteistöjen korjausmenot.

Kuntakonsernin tilikauden tulos oli  1 271 628,36 euroa alijäämäinen. Konsernin tase oli tilikauden lopussa 159 906 688 euroa. Vuosikate oli 3 605 865 euroa positiivinen. Konsernin asukaskohtainen vuosikate 351 €/asukas. Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa kumulatiivista ylijäämää yhteensä 49 907 177 euroa. Konsernin lainamäärä oli tilikauden lopussa 54 942 264 euroa ja 5 307 €/asukas.

Kunnanhallitus päätti esittää tilikauden tuloksen hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

Muut asiat

Kunnanhallitus käsitteli Akkoniemen asemakaavan voimaan tulemista. Kunnanvaltuuston 15.12.2022 päätöksestä on jätetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle yksi valitus, joka kohdistuu kiinteistöihin Pikkula ja Rantapuisto. Kunnanhallitus voi määrätä yleis- tai asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnanhallitus määräsi Akkoniemen asemakaavan tulemaan voimaan muutoin paitsi valituksenalaisten kiinteistöjen osalta.

Rakennustarkastajan uusi virka tuli kunnanhallituksen hyväksymäksi. Virka perustetaan ennakoiden eläköitymistä, ja siitä johtuvan toimintaedellytysten ja tiedonsiirron turvaamiseksi.

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111