Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjeistus 1.8. – 31.12.2020

Tarkennettu ohjeistus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnasta ajalla 1.8. - 31.12.2020

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia aikuisten välisiä lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelman perusteita ja paikallisia sekä lapsikohtaisia varhaiskasvatus-/esiopetussuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia lasten ja työntekijöiden turvallisuudesta esimerkiksi tehostamalla siivousta ja toimimalla tavallista pienemmissä ja pysyvissä ryhmissä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.

THL ja OKM ovat laatineet ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen:

 • Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana
 • Riskiryhmään kuuluvien osalta hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään
 • Hyvään yskimis- ja käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota
 • Tilojen siivousta tehostetaan
 • Mahdollisen koronatartunnan osalta jatkotoimenpiteet ohjeistaa tartuntataudeista vastaava lääkäri

Lapsen sairauspoissaoloista ilmoitetaan päiväkotiin normaalien käytäntöjen mukaisesti. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Oireisten lasten osalta tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin. Lapsen perheenjäsenen sairastuessa tulee perheenjäsenen koronainfektion mahdollisuus selvittää viivytyksettä. Arvio testaamistarpeesta saadaan soittamalla omalle terveysasemalle tai numeroon 116 117. Lisäksi Kainuun Sote on ohjeistanut, että kunnan järjestämissä koululaiskuljetuksissa kuljetuskaluston kosketuspinnat puhdistetaan viruksia ja bakteereita tuhoavilla puhdistusaineilla jokaisen kuljetuksen jälkeen.

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen oppivelvollisuuteen ja mahdollisiin poissaloihin liittyen.  Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja päiväkoti harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Myös yhteistyö ja yhteisen näkemyksen löytäminen kotien kanssa on tärkeää.

Esimerkiksi sairaus tai lapsen tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Jos lapselle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi (perusopetuslaki 18 §), voidaan esiopetus antaa poikkeusjärjestelyin. Lapsi, jolla on jokin seuraavista sairauksista, on oikeutettu poikkeusjärjestelyihin hoitavan lääkärin suosituksen perusteella:

 1. Keuhkosairaudet
 • Harvinaiset vaikea-asteiset keuhkosairaudet
 • Ventilaatiotukea tai lisähappihoitoa vaativat lasten keuhko- ja lihassairaudet
 • Keuhkosairaus, johon liittyy kohonnut keuhkoverenkierron vastus (pulmonaalihypertensio)
 • Voimakkaasti alentunut keuhkojen liman poisto (vaikea-asteiset bronkiektasiat tai keuhkoputkien värekarvojen toimintahäiriö), poikkeuksellisen vaikea-asteinen astma
 1. Sydänsairaudet
 • vaikea sydämen vajaatoiminta
 • keuhkoverenpainetauti
 • lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)
 • leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)
 1. Immunosuppressoidut ja muut potilaat
 • solusalpaajahoitoa tai muuta voimakasta immunosuppressiivista hoitoa saavat lapset (syöpähoidot, elinsiirron saaneet lapset, tietyt neurologiset potilaat)
 • vaikeat synnynnäiset immuunipuutoset
 1. Lastenneurologiset potilaat
 • lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys

Listauksen mukaisten sairauksien hoitovastuu on aina keskus- tai yliopistosairaalassa. Kainuun keskussairaalan lastentautien poliklinikan hoidossa olevien lasten osalta etäopetusperusteet on käsitelty ja ohjeistettu valmiiksi. Mikäli lapsen hoitovastuu em. sairauden osalta on muussa sairaalassa, tulee vanhemman pyytää todistus hoitovastuullisesta yksiköstä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä seuraa esiopetukseen osallistuvan lapsen poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista lapsen huoltajalle. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Luvattomiin poissaoloihin puututaan päiväkotien normaalien käytäntöjen mukaisesti. Tarvittavat tukitoimet ja oppilashuollolliset toimenpiteet otetaan osaksi tilanteita, joissa lapsella on syystä tai toisesta runsaasti poissaoloja.

Lisätietoja
https://www.oph.fi
https://thl.fi

VARHAISKASVATUKSEN JA ESIOPETUKSEN OHJEET AJALLE 1.8. – 31.12.2020

 • Toimintaa järjestetään normaalisti kaikissa päiväkodeissa.
 • Sairaana tai oireisena lasta ei tuoda varhaiskasvatukseen/esiopetukseen vaan sairas lapsi hoidetaan kotona terveydenhuollon antamien ohjeiden mukaan. Tarvittaessa hakeudutaan korona-virustestiin.
 • Päiväkodinjohtaja vastaa oman päiväkotinsa osalta koteihin tiedottamisesta ja määrittelee varhaiskasvatusjärjestelyt niin, että ohjeistukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulee toimia saman lapsiryhmän kanssa mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Työntekijät kirjaavat lapset sisään ja ulos varhaiskasvatuksesta (lapsen tunniste säilytetään päiväkodilla, ei huoltajan mukana)
 • Lasten määrä lapsiryhmässä pidetään normaalia pienempänä koko päivän ajan huomioiden henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku, jos se on mahdollista.
 • Lapsiryhmän toiminta on hyvä jakaa pienryhmiin päivän aikana. Pienryhmissä leikitään, toimitaan ja syödään yhdessä ja, jos mahdollista, omissa tiloissa.
 • Henkilökunnan kokoontumisia tulee välttää. Tiedonsiirtopalaverit voidaan pitää saman yksikön sisällä, yksiköiden välillä palaverit pidetään etäyhteyksiä hyödyntäen. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden hygieniasta pitää huolehtia hyvin.
 • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua tulisi mahdollisuuksien mukaan porrastaa ja välttää ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuspaikan alueella vältetään. Huoltajat voivat tulla ryhmätiloihin varoetäisyydet huomioiden. Riittävästä etäisyydestä on huolehdittava myös eteistiloissa. Tutustumiskäynnit on kuitenkin mahdollista järjestää. Päiväkodinjohtaja määrittelee omaan yksikköönsä sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Lapset ja aikuiset pesevät kätensä saippualla aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen saippualla!
 • Koronavirusepäilystä tai vahvistetusta taudista on aina ilmoitettava kasvatusjohtajalle tai hänen ollessa estynyt sivistysjohtajalle.

 

Sotkamon varhaiskasvatus