Vuokatin yleiskaava

Vuokatin yleiskaavaehdotus asetetaan MRA 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville
30.1.2020 – 2.3.2020 väliseksi ajaksi Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululle sekä internet –sivulle.

Vuokatin yleiskaava-alue käsittää Vuokatin alueen ulottuen Sotkamon keskustaajaman länsipuolelle Hirvenniemelle saakka. Vuokatin yleiskaavoituksen tavoitteena on varmistaa Vuokatin matkailualueen kehittyminen entistäkin vetovoimaisemmaksi aluekokonaisuudeksi matkailijoille, yrittäjille ja vakituisille asukkaille. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus yleiskaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vuokatin yk 020120
Selostus Vuokatti OYK ehdotus II pieni
Vastineet 020120

LIITTEET

Kulttuuriympäristökohteet 2016
Kyselyn tulokset
Luontoselvitys liitteineen
Maatutkaluotaukset Kankaalassa Vuokatin pohjavesialueella
Maisemaselvitys liitteineen
Muinaismuistoraportti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Pohjavesivaikutusten arviointi
Viranomaisneuvottelut
Vuokatin liikennejärjestelmäsuunnitelma LUONNOS 03102019