Vuokatin yleiskaavaehdotus nähtävänä

MRA 27 §:n mukaan nähtävänä 26.11.2018 – 4.1.2019

Vuokatin yleiskaavaehdotus pidetään MRA 27 §:n mukaan nähtävänä 26.11.2018 – 4.1.2019 välisen ajan Sotkamon kunnan kaavoitus- ja mittaustoimiston ilmoitustaululla sekä internet –sivulla.

Vuokatin yleiskaava-alue käsittää Vuokatin alueen ulottuen Sotkamon keskustaajaman länsipuolelle Hirvenniemelle saakka. Vuokatin yleiskaavoituksen tavoitteena on varmistaa Vuokatin matkailualueen kehittyminen entistäkin vetovoimaisemmaksi aluekokonaisuudeksi matkailijoille, yrittäjille ja vakituisille asukkaille.

Vuokatin yleiskaavaehdotus
Vuokatin yleiskaavaehdotuksen selostus

Liitteet:

Kulttuuriympäristökohteet

Luontoselvitys liitteineen

Maisemaselvitys liitteineen

Muinaismuistoraportti

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Kyselyn tulokset

Viranomaisneuvottelut

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maatutkaluotaukset Kankaalassa Vuokatin pohjavesialueella

Vastineet

Vuokatin yleiskaavaehdotusta koskeva kaikille tarkoitettu avoin yleisötilaisuus pidetään Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa tiistaina 11.12.2018 klo 17.00 alkaen. Yleisötilaisuudessa käydään läpi kaavaehdotuksen maankäyttöratkaisuja ja yleiskaavaan liittyvää selvitysaineistoa tarvittavilta osin.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus yleiskaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana kaavoitus- ja mittaustoimistoon, Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO.

Sotkamo 23.11.2018

Ympäristö- ja tekninen lautakunta