YIT Infra Oy:n maa-aines ja ympäristölupahakemus

Kiinteistölle Yrttimäki 765-401-37-4

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus.

YIT Infra Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen olemassa olevalle ottoalueelle Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevalle n. 2,5 ha alalle kiinteistöllä Yrttimäki Rn:o 37:4.  Sijaintikartta

Louhinta ja murskaus käsittävät pintamaiden poistamisen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla, panostusreikien poraamisen kallioon poravaunulla sekä porareikien panostamisen ja kallion räjäyttämisen. Alueella rikotetaan lisäksi ylisuuria kiviä iskuvasaralla. Räjäytyksen jälkeen louhe lastataan kaivinkoneella tai kuormaajalla murskauslaitokseen, jossa se murskataan haluttuun raekokoon. Murskaus tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella, jossa murskaimia on 3-5 kappaletta: esi-, väli- ja tarvittava määrä jälkimurskaimia. Murskauslaitoksen toimintaan tarvittava sähkö tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyttävällä aggregaatilla. Louheen sekaan jääneet ylisuuret lohkareet rikotetaan hydraulisella iskuvasaralla. Valmiit murskelajikkeet varastoidaan varastokasoihin, joista ne kuljetetaan käyttökohteisiinsa.

Kiviainesta louhitaan ja murskataan keskimäärin 40 000 t ja enintään 80 000 t vuodessa. Näitä toimintoja ei todennäköisesti ole vuosittain. Toimintaa harjoitetaan noin 1-2 kuukautta vuodessa.

Toimintajakson aikana murskausta, rikotusta ja poraamista tehdään maanantaista perjantaihin klo 6-22 ja räjäytyksiä valoisaan aikaan klo 8-18 välillä. Kuormaamista ja kuljetusta tehdään kysynnän mukaan läpi vuoden maanantaista perjantaihin klo 5-22 ja tarvittaessa lauantaisin klo 6-18.

Vastaavaa toimintaa on harjoitettu alueella aiemminkin, eikä toimintaan tule muutoksia. Nykyisten ympäristö- ja maa-aineslupien voimassaolo päättyy 30.6.2019, jonka vuoksi toiminnan jatkamiseksi alueelle haetaan uusia lupia.

Hakemus sisältää MAL 21 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamisesta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa sekä YSL 199 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.1.-11.2.2019 Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistossa, käyntiosoitteessa Markkinatie 1.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset). Muut voivat esittää hakemuksen johdosta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 11.2.2019. Ne tulee osoittaa Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle ja toimittaa ositteeseen Markkinatie 1, 88600 Sotkamo tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sotkamo.fi

Lisätietoja

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi

Ympäristö- ja tekninen lautakunta