Yllätyskassit tarjoavat lapsiperheille iloa ja tukea arkeen

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Kainuun sote ja osa Kainuun kirjastoista. Käy hakemassa yllätyskassi Sotkamon kirjastosta!

Kai­nuun kir­jas­tois­sa ko­keil­laan lap­si­per­hei­den yl­lä­tys­kas­se­ja. Yllätyskassin voi saada myös Sotkamon kirjastosta. Yl­lä­tys­kas­sit tar­joa­vat lap­si­per­heil­le yh­des­sä te­ke­mis­tä, pal­kit­tu­ja las­ten­kir­jo­ja ja ajan­koh­tais­ta luet­ta­vaa van­hem­mil­le. Ko­kei­lua jatketaan toukokuuhun 2018 saakka.

Yl­lä­tys­kas­sin si­säl­tö koo­taan kir­jas­ton ai­neis­tos­ta. Kirjaston aineisto lainataan kirjastokortilla. Kas­sis­sa on myös per­heil­le tar­koi­tet­tu­ja esit­tei­tä ja muu­ta ma­te­riaa­lia. Kassin ja muun materiaalin voi pitää. Kirjaston aineisto palautetaan kirjastoon. Kam­pan­jal­la edis­te­tään sa­mal­la las­ten oi­keuk­sien tun­net­ta­vuut­ta.

Yl­lä­tys­kas­sien si­säl­tö on koot­tu yh­teis­työs­sä Kai­nuun so­ten lap­si­per­hei­den so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­löi­den ja kir­jas­to­jen hen­ki­lö­kun­nan kes­ken. Yl­lä­tys­kas­se­ja on mah­dol­lis­ta ke­hit­tää ja laa­jen­taa kai­ken ikäi­sil­le asiak­kail­le ja asia­kas­ryh­mil­le, vaik­ka ko­kei­lu aloi­te­taan las­ten ja per­hei­den yl­lä­tys­kas­seil­la.

Yl­lä­tys­kas­sien idea on se, et­tä jo­kai­nen kai­nuu­lai­nen voi omal­la toi­min­nal­laan edis­tää las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­tia. Ar­jen teot liit­ty­vät il­miöi­hin ja asioi­hin, joi­hin vai­kut­ta­mal­la erot las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nis­sa ka­ven­tui­si­vat ko­ko maa­han näh­den.

Yl­lä­tys­kas­sit ovat osa Kai­nuun alueen las­ten ja nuor­ten maa­kun­nal­lis­ta lap­si- ja per­he­pal­ve­lui­den muu­to­soh­jel­maa. Pa­lau­tet­ta ja ko­ke­muk­sia yl­lä­tys­kas­seis­ta voi an­taa osal­lis­tu­viin kir­jas­toi­hin se­kä Kai­nuun per­he­kes­kus­ten Fa­ce­book-ryh­mis­sä: @ka­jaa­nin­per­he­kes­kus, @suo­mus­sal­men­per­he­kes­kus, @kuh­mon­per­he­kes­kus, @sot­ka­mon­per­he­kes­kus se­kä Twit­te­ris­sä: #la­pe­muu­tos #kai­nuu.

Kainuun soten tiedote

Li­sä­tie­to­ja asias­ta an­ta­vat

He­le­na Saa­ri
per­he­kes­kus­vas­taa­va
p. 044 797 0245

Mat­ti Heik­ki­nen
per­he­pal­ve­lu­joh­ta­ja
p. 044 750 2424