Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoiminta

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan pääasiallisesti kunnan yleistä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä sitä järjestetään perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen tapahtuu palvelusuunnitelman ja erityishuolto- ohjelman perusteella. Oppilailla tulee olla pidennetyn oppivelvollisuuden päätös sekä voimassaoleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on tarjota vaativan erityisen tuen oppilaille koulutyöskentelyn vastapainoksi virikkeellistä ja ohjattua toimintaa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Tämän toiminnan tulee tukea opetuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamista ottamalla ne huomioon sekä tavoitteiden asettelussa, toiminnan suunnittelussa kuin itse toiminnassakin.

Toiminnan yleisenä ja yhteisenä tehtävänä on edistää oppilaiden persoonallisuuden kaikenpuolista kehittymistä sekä tukea niiden valmiuksien saavuttamista, jotka mahdollistavat oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun. Vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille on tärkeää taata myös se tuki ja ne apuvälineet, joita he osallistuakseen ja kehittyäkseen tarvitsevat. Toiminnassa ja arjessa korostuu moniammatillinen yhteistyö eri terapeuttien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Toteutuksessa keskeistä on myös vammaispalvelulain hengen mukainen toiminta.

Toiminnan koordinointi

Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi tapahtuu yhteistyössä Salmelan koulun ja vammaispalveluiden kanssa.

Toiminnan järjestämisen periaatteet

Vaativan erityisen tuen ryhmien osalta mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumiseen tarjotaan oppilaille, joilla on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös voimassaoleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Toimintaa järjestetään ryhmien omissa tiloissa, jotka sijaitsevat Salmelan koululla. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 7-16.45 välisenä aikana. Oppilaiden osallistumisaika aamu- ja iltapäivätoimintaan määrittyy lähtökohtaisesti vanhempien työaikojen mukaisesti. Mikäli työajoissa tapahtuu muutoksia, tulee huoltajien ilmoittaa siitä viipymättä hoitopaikkaan. Aamupäivätoiminnassa mukana oleville tarjotaan aamupalaa tapauskohtaisesti tarpeen mukaan.

Hakeminen

Vaativan erityisen tuen aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan keväisin samalla aikataululla ja lomakkeilla kuin yleiseenkin koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Ensisijaisesti hakeminen tapahtuu Wilman kautta. Tarvittaessa hakulomakkeita saa koulutoimistosta, koulun kansliasta sekä kunnan nettisivulta. Huoltajien tulee vahvistaa aamu- ja iltapäivätoiminnantarve koululle heinäkuun loppuun mennessä.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Huoltajien tulee ilmoittaa seuraavan viikon hoitoajat edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Hoidontarpeen peruuntumisesta tai muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hoitopaikkaan.

Maksut

Vaativan erityisen tuen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on ollut perheille maksutonta kehitysvammahuoltolain nojalla, mikäli oppilaalla on voimassaoleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Henkilöstö

Ryhmässä toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta vastaa sama henkilöstö, joka ohjaa oppilaita myös koulupäivän aikana.