Varhaiskasvatusmaksut

Maksun määräytymisen perusteena ovat perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, esim. elatusapu. Kuukausipalkkaan lisätään lomarahan osuus. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon toiselle perheelle maksettavat elatusmaksut. Mikäli tuloissa tapahtuu muutoksia (esim. työpaikka vaihtuu), niistä tulee toimittaa tiedot mahdollisimman pian varhaiskasvatukseen maksun tarkistamista varten.

Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy perheenjäsenten lukumäärän, perheen bruttotulojen ja palvelusopimuksella varattujen kuukausittaisten tuntien mukaan prosenttiperusteisesti.

Mikäli perheessä on useampi lapsi
nuorimman lapsen maksu määritellään aina ensin (esimerkiksi 289,00) ja se on perusteena muiden lasten maksulle
– ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta (tässä esimerkissä 145,00)
ikäjärjestyksessä kolmannen ja jokaisen sitä seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta (tässä esimerkissä 58,00)

Perheen koko = yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan vakituisesti samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli perhe ei toimita tulotietoja sovittuun määräaikaan mennessä, määrätään enimmäismaksu. Mikäli perhe toimittaa tuloselvitykset sovitun määräajan jälkeen, tulojen mukainen maksupäätös tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Mikäli perhe ei halua toimittaa tulotietoja, se tulee merkitä hakemukseen.

PALVELUSOPIMUKSELLA VARATTU KUUKAUSITTAINEN TUNTIMÄÄRÄ MAKSUN PERUSTEENA

Varhaiskasvatuksessa tehdään perheiden kanssa lapselle hoidon tarpeen mukainen palvelusopimus. Sopimuksen mukainen kokonaistuntimäärä kalenterikuukaudessa määrittää varhaiskasvatuksen kuukausimaksun sivistyslautakunnan määrittelemien kuukausittaisten tuntirajojen mukaan.

Pääsääntöisesti maksu määritellään toistaiseksi voimassaolevana toimikauden loppuun. Jos palvelusopimuksen mukainen kokonaistuntimäärä kalenterikuukaudessa ylittyy, maksu peritään toteutuneen hoitoajan mukaisen tuntivälyksen perusteella (= korkeampi %).

Jos lapsi käyttää palvelusopimuksessa sovittua varhaiskasvatusaikaa säännöllisesti vähemmän (työ/opiskelu), voidaan sopimus päivittää tarvittavan tuntimäärän osalta ko. toimipisteen johtajan kanssa. Lomaan rinnastettava poissaolo ei ole alennuksen peruste. Maksua ei hyvitetä takautuvasti eikä hyvityksiä tehdä lyhytaikaisista muutoksista johtuen. Muutostarpeen tulee olla pysyvän luonteista, kesto vähintään 3 kuukautta. Mikäli kuukausittaiset tuntimäärät vaihtelevat suuresti, arvioidaan lähinnä oleva tuntivälys ja käytetään 3 kuukauden  seuranta-aikaa, jonka jälkeen tehdään uusi sopimus, jos tuntivälystä pitää vaihtaa.

ESIOPETUKSEN LISÄKSI TARVITTAVAN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT

Esiopetus on maksutonta (4 h/pv) varhaiskasvatuksessa päätettyjen esiopetusaikojen mukaan.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitomaksu määräytyy palvelusopimuksessa sovitun varhaiskasvatukseen varatun kuukausittaisen kokonaistuntimäärän mukaan. Esiopetuksen lomaviikoilta peritään suhteutetusti korkeampi maksu silloin, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti kyseisenä loma-aikana (maksupäätöstä ei tehdä erikseen). Hoitopäivien lukumäärään perustuvia palvelusopimuksia ei enää tehdä, vaan maksu määritellään varattujen kuukausittaisten tuntien mukaan.

HOITOMAKSUN HYVITYKSET (=laskutetaan suhteutettuna käytettyyn tuntimäärään)

Hoitosuhteen alkaessa tai päättyessä kesken kuukauden hoitomaksu peritään suhteutettuna käytettyyn tuntimäärään.

Vähentävästi kuukausimaksuun vaikuttaa
– jos lapsella on yli 10 sairaspäivää /kk = laskutetaan puolet kuukausimaksusta
– jos lapsi koko kuukauden sairaana = ei laskuteta
– lapsella ei ole yhtään hoitopäivää/kk = laskutetaan puolet kuukausimaksusta
– perhepäivähoidossa hoitajasta johtuva syy, jos varahoito ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
– erikseen ilmoitettava hyvitysaika (vko 10, vko 43, joulun aika, kesäaika)

Kunkin toimintakauden (1.8. – 31.7.) aikana perhe saa hyvityksen kesä- tai heinäkuussa siltä ajalta, jolloin hoitoa ei kesäloman takia ole varattu tai varhaiskasvatuksen toimipiste on suljettu. Mikäli lapsen varhaiskasvatus ei ole alkanut elokuun aikana, maksutonta seuraavan vuoden kesä- tai heinäkuuta ei automaattisesti muodostu ja tuolloin voidaan laskuttaa varatusta varhaiskasvatuksesta myös kesäajalta.

Mikäli perheen maksukyky jostain syystä olennaisesti heikkenee, hoitomaksuun voi hakea alennusta. Hakemukseen tulee liittää todistukset ja/tai lausunnot asioista, minkä perusteella alennusta haetaan ja hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, ennen kuin maksurästejä on kertynyt useammalta kuukaudelta.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennaltaehkäisevän tuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, lastensuojelulliset kysymykset tai huomattava ansiotason tilapäinen aleneminen. Päätöksen harkinnanvaraisesta maksun alentamisesta tekee kasvatusjohtaja. 

HOITOSUHTEEN PÄÄTTYMINEN
Lapsen hoitosuhteen päättymisestä kesken toimikauden tulee ilmoittaa hoitopaikkaan heti, kun poisjäänti on tiedossa. Ilmoituksen voi tehdä suullisesti. Hoitosuhteen päättyessä kesken kuukauden, hoitomaksu peritään suhteutettuna käytettyyn tuntimäärään.

LASKUTUS JA PERINTÄ
Lasku tulee kerran kuukaudessa jälkikäteen. Halutessaan laskun saa e-laskuna verkkopankkiin, sopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissaan, tiedot löytyvät laskusta. Maksamattomista laskuista peritään voimassaoleva viivästyskorko. Jos laskun maksaminen viivästyy yli eräpäivän, lähetetään kaksi maksukehotusta ja sen jälkeen päivähoitomaksut lähtevät ulosottoperintään (ovat suoraan ulosottokelpoisia).