Terveysvalvonta

Ter­veys­val­von­nan ta­voit­tee­na on tur­va­ta kun­ta­lai­sil­le tur­val­li­set elin­tar­vik­keet, puh­das ta­lous- ja ui­ma­ve­si se­kä eh­käis­tä asun­to­jen ja mui­den ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kais­ten huo­neis­to­jen ter­veys­hait­to­ja.

Ter­veys­val­von­nan teh­tä­viin kuu­lu­vat:

  • Elin­tar­vi­ke­val­von­ta
  • Asu­mis­ter­vey­den val­von­ta
  • Ter­vey­den­suo­je­lu­val­von­ta
  • Ta­lous-, ui­ma­ve­si- ja ui­ma-al­las­ve­si­val­von­ta
  • Tu­pak­ka­tuot­tei­den myyn­nin ja mai­non­nan se­kä tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta
  • Ni­ko­tii­ni­val­mis­tei­den myyn­nin val­von­ta

Val­von­nan ta­voit­tee­na on var­mis­taa ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon la­kien nou­dat­ta­mi­nen toi­min­nan­har­joit­ta­jia ja ku­lut­ta­jia neu­vo­mal­la ja oh­jaa­mal­la, te­ke­mäl­lä tar­kas­tuk­sia, ot­ta­mal­la näyt­tei­tä, käyt­tä­mäl­lä hal­lin­nol­li­sia pak­ko­kei­no­ja, an­ta­mal­la lau­sun­to­ja ja va­rau­tu­mal­la häi­riö­ti­lan­tei­siin. Val­von­ta­vi­ra­no­mai­sen on seu­rat­ta­va, et­tä toi­mi­ja myös pois­taa val­von­nas­sa ha­vai­tut epä­koh­dat. Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon val­von­ta­suun­ni­tel­man mu­kai­nen sään­nöl­li­nen val­von­ta on toi­min­nan­har­joit­ta­jil­le mak­sul­lis­ta. Ter­veys­val­von­ta pe­rii val­von­ta­koh­teil­ta Kai­nuun so­ten hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­män tak­san mu­kai­set val­von­ta­mak­sut.