arkistotilat keskusarkisto

Arkisto

Sotkamon kunnan arkisto sijaitsee kunnanvirastolla, osoitteessa Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.
Arkistosta löytyy asiakirjoja 1800-luvun loppupuolelta lähtien.

Arkistoon voi tulla tutkimaan julkisia aineistoja maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00. Ole yhteydessä asianhallintasihteeriin ja sovi tapaaminen.

1 § Tiedonsaanti asiakirjoista on maksutonta, kun

 • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
 • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
 • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (ks. hallintolaki 8 §, 34 §)

 

2 § Sotkamon kunnan viranomaisen asiakirjoista, joiden maksuista ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään Sotkamon kunnalle maksuja pykälien 3§, 4§ ja 6§ mukaisesti.

 

3 § Kopio- ja tulostemaksu pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta

 • A4 mustavalkoinen 1-20 kpl, 1 €/kpl, 21-> 0,2 €/kpl
 • A4 värillinen, 1-20 kpl, 1,5 €/kpl, 21-> 0,3 €/kpl
 • A3 mustavalkoinen, 1-20 kpl, 1,5 €/kpl, 21-> 0,3 €/kpl
 • A3 värillinen, 1-20 kpl, 2 €/kpl, 21-> 0,5 €/kpl

Maksuun sisältyy jäljennöksen oikeaksi todistaminen pyynnöstä.

 

4 § Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:

 • normaali tiedonhaku, työaika alle 2 tuntia, 30 €
 • vaativa tiedonhaku, työaika 2-5 tuntia, 60 €
 • hyvin vaativa tiedonhaku, työmäärä yli 5 tuntia, 100 € + jokaiselta käytetyltä täydeltä lisätunnilta veloitetaan 20 € lisämaksua

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä (alle 5 työpäivää), voidaan perusmaksu korottaa kaksinkertaiseksi.

 

Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja. Maksullisten asiakirjojen lähettämisestä peritään lisäksi lähettämisestä aiheutuneet postikulut.

 

5 § Maksua ei peritä:

 • pöytäkirjaotteesta, joka annetaan asianosaiselle
 • maakunnan ja Kainuun kuntien viranomaisilta
 • asianomaista koskevasta työ- ja palvelutodistuksesta
 • asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten
 • asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puutuu varoja maksun suorittamiseen
 • asiakirjasta, joka tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten

 

6 § Tarkoitusta varten erikseen valmistettavasta A4-kokoa suuremmasta toimitusasiakirjasta, samoin kuin kartan ja rakennus- ym. piirustuksen tai sen jäljennöksen valmistamisesta peritään todelliset valmistuskustannukset.

 

7 § Kunnanjohtaja antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet maksujen perimisessä noudatettavasta menettelystä.

 


Arkiston yhteydessä toimii myös kulttuuritoimen alaisuuteen kuuluva kotiseutuarkisto, jonka tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne.

Lisätietoja

Malvisto Antti

Asianhallintasihteeri / Tietosuojavastaava

Arkistopalvelut ja tietosuoja