Muu toiminta

Koululla järjestetään opetus- ja kasvatustyötä tukevaa muuta toimintaa, kuten koulun kerhotoimintaa sekä oppilaskunnan, henkilöstön sekä kodin ja koulun yhteistyössä järjestämiä tapahtumia.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Tätä tavoitetta tukee koulun kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka ytimessä on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja toimintaohjeet kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

Oppilaskunnan tavoitteena on kannustaa oppilaita vaikuttamaan kouluyhteisön asioihin ja yhdessä koulun aikuisten kanssa edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallituksen tarkoitus on edistää kouluhyvinvointia koulussamme. Oppilaskunnan kokoa laajennettiin koulussamme tänä lukuvuonna osallisuus -teeman innoittamana.

Jokaisesta yleisopetuksen 3.-6.-luokasta on oppilaskunnassa vähintään kaksi edustajaa ja PR/HR-luokista myös omat edustajansa (yhteensä 22 oppilasta). Ensimmäisessä kokouksessa valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi sihteeriä. Lisäksi meillä on kaksi oppilasedustajaa koulun opiskeluhuoltoryhmässä sekä neljän oppilaan ruokatiimi varahenkilöineen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat myös kouluamme kunnan nuorisovaltuustossa.

Välkkäritoiminta

Koulussa järjestetään välkkäritoimintaa, jossa oppilaat toimivat vertaisohjaajina muille oppilaille järjestäen välituntiaktiviteettejä ja ollen mukana erilaisten liikuntatapahtumien järjestelyissä.

Salmelan koulun kerhot, kevät 2024

Keväällä 2024 koulun omina kerhoina jatkuvat venäjänkielisille oppilaille tarkoitettu venäjän kulttuuri, historia ja kieli -kerho Sofian vetämänä sekä vaativan erityisen tuen oppilaille tarkoitettu Futuuri -kerho Ossin vetämänä. Uutena kerhona alkaa 27.3. alkaen kakkosluokkalaisille suunnattu Nallekerho Katjun vetämänä. Koulun musiikkikerho Salmelan Sävel jää kevään ajaksi tauolle vetäjäpulan vuoksi. Kerhojen vetäjät tiedottavat kerhoistaan itse tarkemmin. Lisätietoja näistä kerhoista voi kysellä koulun rehtorilta.

Harrastamisen Suomen mallin kerhot jatkuvat loppiaisen jälkeen eli viikolla 2. Kerhoihin ilmoittautuminen ja kerhojen kuvaukset ovat löytyneet Wilmasta. Jälki-ilmoittautumiset ja näitä kerhoja koskevat kyselyt: Juhani Määttä, Koulukoordinaattori, p. 0447502498, juhani.maatta@sotkamo.fi.

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen

 • koululla toimivien kiusaamisen vastaisen tiimin (#äläkiusaa -tiimi) ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää ja arvioida ennaltaehkäisevää toimintaa
 • koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä työrauhaa ohjaa koulun järjestyssäännöt
 • luokat allekirjoittavat sitoumuksen lukuvuoden alussa, jossa he sitoutuvat olemaan kiusaamatta sekä ilmoittamaan koulun aikuiselle, jos he havaitsevat kiusaamista
 • kiusaamisen vastainen tiimi esittäytyy lukuvuoden alussa

Toimintaohjeet kiusaamistilanteen selvittämiseen

 • koulussa toimii kolmen henkilön muodostama kiusaamisen vastainen tiimi (#äläkiusaa -tiimi)
 • ilmoituksen tiimille kiusaamisesta voi tehdä kuka vain
 • tiimi arvioi tilanteen ja päättää jatkotoimenpiteistä

1. Oppilashaastattelu

 • tiimi haastattelee oppilaat yksin ja yhdessä mahdollisimman pian
 • huoltajiin ollaan yhteydessä välittömästi haastattelujen jälkeen ja heille kerrotaan tilanteesta
 • tarvittaessa sovitaan huoltajien kanssa jatkotoimenpiteistä
 • sovitaan oppilaiden kanssa jatkotoimenpiteistä; jatkuuko asian käsittely yhdessä huoltajien kanssa vai loppuuko tapauksen käsittely
 • lomakkeen allekirjoittavat kaikki paikallaolijat

2. Ryhmäkeskustelu

 • paikalla oppilaat, huoltajat ja tiimin jäsenet
 • yksi tiimin jäsen toimii puheenjohtajana, toinen jäsen kirjaa asiat sähköiselle lomakkeelle
 • selvitetään senhetkinen tilanne ja kirjataan mahdolliset uudet ilmenneet asiat
 • kirjataan sovitut asiat, sovitaan jatkosta ja seurannasta
 • kerrotaan kuinka toimitaan jos kiusaaminen jatkuu
 • lomakkeen allekirjoittavat kaikki paikallaolijat

3. Moniammatillinen tiimi

 • paikalla moniammatillinen tiimi, johon kutsutaan tapauskohtaisesti oppilaiden ja huoltajien lisäksi esimerkiksi rehtori, koulupoliisi, lastensuojelun edustaja, koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri
 • tiimin jäsen johtaa keskustelua ja toinen tiimin jäsen kirjaa asiat sähköiselle lomakkeelle
 • käydään läpi tapaus ja mahdolliset uudet ilmenneet asiat
 • kirjataan sovitut asiat sekä sovitaan jatkosta ja seurannasta
 • lomakkeen allekirjoittavat kaikki paikalla olijat