Pöllyvaaran soramontun reunalta avautuva järvimaisema

Maa-ainestenotto

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslain mukainen maa-aineslupa. Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, mikäli hanke ei ole laajuudeltaan tai vaikutukseltaan vähäinen. Valtioneuvoston asetuksella (926/2005) säädetään maa-ainesluvan hakemismenettelystä ja hakemuksessa esitettävistä tiedoista.

Luvasta päättää Sotkamon kunnassa Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta. Ennen päätöksentekoa lupahakemus kuulutetaan (30 vrk) sekä kuullaan naapureita ja muita asianosaisia. Pääsääntöisesti hakemuksesta pyydetään lausunto Kainuun ELY-keskukselta ja tarvittaessa myös muilta viranomaisilta. Lupa on aina määräaikainen, enintään kymmenen vuotta, perustellusta syystä lupa voidaan myöntää pidemmäksi ajaksi kuin kymmenen vuotta.

Maa-aineslain mukainen kotitarveotto

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristövalvontaan, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä ylittää 500 k-m3. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/-haltija on velvollinen suorittamaan lainmukaiset tarkastus- ja valvontamaksut ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Yhteystiedot