Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain (763/1994) ja sen nojalla annetun terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) tarkoituksena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavan sairauden tai terveyshäiriön lisäksi sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus alueensa terveydensuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen sellaisen toiminnan aloittamista, josta voi aiheutua haittaa alueen asukkaille ja elinympäristölle. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttumisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitus tulee tehdä seuraavien tilojen käyttöönotosta tai toimintojen aloittamisesta:

  • majoitusliike
  • kuntosali tai liikuntatila
  • kylpylä, uimahalli, uimala tai yleinen uima-allastila
  • uimaranta
  • yleinen sauna
  • kauneushoitola, solariumliike, tatuointiliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • lasten päiväkoti tai kerho
  • koulu tai oppilaitos
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö tai vastaanottokeskus
  • muu huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua käyttäjämäärästä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Talousvesi

Talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Terveysvalvonta valvoo valvontaohjelman mukaisilla näytteenotoilla verkostoveden laatua. Vesinäytteenoton lisäksi vesilaitoksille tehdään myös tarkastuksia, joilla varmistetaan asianmukaiset olosuhteet sekä vesilaitoksen toimintavalmius poikkeusoloissa. Valvontayksikön alueella on kunnittaisten vesilaitosten lisäksi noin 50 vesiosuuskuntaa, jotka huolehtivat haja-asutusalueen vesihuollosta.

Lisätietoja:

Kuntien vesilaitoksia:

Kaivovesi

Kaivovedet eivät kuulu terveysvalvonnan säännöllisen valvonnan piiriin. Kaivovedet kannattaa tutkituttaa kuitenkin muutaman vuoden välien, koska kaivorakenteiden rikkoutumiset ja runsaat pintavesivalunnat voivat heikentää kaivon vedenlaatua. Kaivovesinäytteen voi asukas ottaa itsekin ja toimittaa sen laboratorioon. Näytteenotto-ohjeita tai tyhjiä vesinäytepulloja voi kysyä oman alueen terveystarkastajalta tai näytteen tutkivalta laboratoriolta.

Lisätietoja kaivosta ja kaivovedestä:

Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluu myös yleisten uimarantojen vedenlaadun valvonta. Suurilta uimarannoilta vesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja kolme kertaa uimakauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös edellyttänyt, että suurimmille uimarannoille laaditaan uimavesiprofiilit, joissa arvioidaan muun muassa uimaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Suuria uimarantoja (EU-uimarantoja) Kainuun alueella ovat:

Pieniä yleisiä uimarantoja, joita terveydensuojeluviranomainen säännöllisesti valvoo on alueen kunnissa yhteensä 22 ja myös niistä otetaan vesinäytteitä uimakauden aikana kuukausittain. Jos uimarannan vedenlaadussa havaitaan ongelmia, voidaan näytteenottoa lisätä. Vedenlaatuongelmien ilmetessä, tiedotetaan asiasta uimareille uimarannan ilmoitustaululla. Jos ongelmat ovat niin suuria, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa, asetetaan uimaranta käyttökieltoon. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi uimarannalle ajautunut runsas sinileväkukinto. Tuorein vedenlaatutieto löytyy uimarantojen ilmoitustaululta.

Uimarantaluettelo Kainuun alueen uimarannoista

Li­sä­tie­toa ui­ma­ran­ta­ve­sis­tä löy­tyy THL:n si­vuil­ta

Uima-allasvesi

Terveysvalvonta seuraa säännöllisesti myös uimahallien, kylpylöiden ja yleisessä tai hoitokäytössä olevien uima-altaiden vedenlaatua. Vesinäytteenottokertojen lukumäärä vaihtelee käyttäjämäärien mukaan pienempien kohteiden neljästä vuotuisesta näytteenottokerrasta suurten kylpylöiden useaan kymmeneen näytteenottokertaan. Allasvesistä tutkitaan noin kymmentä eri muuttujaa, muuten muassa veden klooripitoisuutta ja mikrobiologista laatua. Viranomaisvalvonnan lisäksi myös laitoksen ylläpitäjät seuraavat omana käyttötarkkailunaan altaiden vedenlaatua.

Terveydensuojelulain mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnossapitotoimista siten, ettei huoneisto aiheuta sen käyttäjille terveyshaittaa. Asukkaan epäillessä terveyshaittaa tulee hänen ottaa ensisijaisesti yhteyttä asunnon omistajaan tai taloyhtiön isännöitsijään. Huoneiston omistaja on velvollinen poistamaan huoneistossa olevat ja asumisterveyttä heikentävät epäkohdat. Mikäli huoneiston omistaja ei ole asukkaan pyynnöistä huolimatta ryhtynyt tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin, voi asukas ottaa yhteyttä alueensa terveystarkastajaan.

Terveystarkastajan ensimmäinen käyntikerta on maksuton. Jos asian hoitaminen vaatii lisäkäyntejä tai -selvityksiä, peritään niistä kustannuksia vastaava maksu. Terveystarkastaja ei tee huoneistojen kuntoarvioita; tarkastuksia ja niiden vaatimia lisätoimenpiteitä tehdään ainoastaan tapauksissa, joissa on perusteltu syy epäillä huoneiston aiheuttavan sen käyttäjille terveyshaittaa. Asuntokauppaan liittyvästä kosteus- tai homevaurioiden korvausvelvollisuudesta saat lisätietoa kuluttajaneuvojalta.

Lomakkeet

Asu­mis­ter­vey­teen liit­ty­vä yh­tey­de­not­to­pyyn­tö (word)

Lisätietoa eri aihealueista:

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ilppa

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tehdään ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen ilppa-palvelun kautta. Voit ilmoittaa toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttumisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Tiedot ilpasta menevät sähköisesti oman kunnan valvontayksikön käsiteltäväksi. Ruokavirasto vastaa ilppa-palvelun ylläpitämisestä.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjakuva, josta ilmenee tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi-valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Sähköiseen ilmoituspalveluun pääsee linkistä ilp­pa.fi

Tällä hetkellä ilpassa ei voi ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoimintaa) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamia tai vesisäiliötä (Vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m³/vuorokausi) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä oman alueen valvontayksikköön.

Lomakkeet

Yhteystiedot

Sähköpostia voi lähettää ympäristöterveydenhuollon yhteiseen osoitteeseen ymparistoterveys(a)sotkamo.fi. Tätä sähköpostia luetaan joka arkipäivä. Tähän osoitteeseen voi lähettää myös hakemuksia, ilmoituksia ja antaa palautetta ympäristöterveydenhuollolle.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi

Juha-Pekka Satomaa, p. 044 710 0831

Asumisterveys, talousvedet, uimarannat, uima-altaat, koulut, päiväkodit, kauneushoitolat ja tatuointi ym., kuntosalit ja liikuntatilat, tupakointikieltojen valvonta

Veka Tolonen, p. 044 797 0304

Sosiaalialan laitokset, kokoontumishuoneistot, majoitushuoneistot, tupakointikieltojen valvonta

Päivi Parikka, p. 044 710 0932

 

Juha-Matti Markkanen, p. 044 797 0303

Talousvedet, uimarannat, uima-altaat, koulut, päiväkodit, sosiaalialan laitokset, tupakointikieltojen valvonta

Veka Tolonen, p. 044 797 0304

Asumisterveys, kauneushoitolat ja tatuointi ym., kuntosalit ja liikuntatilat, kokoontumishuoneistot ja kerhotilat, majoitushuoneistot, tupakointikieltojen valvonta

Pertti Minkkinen, p. 044 777 3052

Asumisterveys, talousvedet, uimarannat, uima-altaat, koulut, päiväkodit, sosiaalialan laitokset, kauneushoitolat ja tatuointi ym., kuntosalit ja liikuntatilat, kokoontumishuoneistot ja kerhotilat, majoitushuoneistot, tupakointikieltojen valvonta

1.1.2024 alkaen Puolangan eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta siirtyvät Oulunkaaren ympäristöpalveluiden vastuulle.

Juha-Matti Markkanen, p. 044 797 0303

Veka Tolonen, p. 044 797 0304

1.1.2024 alkaen Puolangan eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonta siirtyvät Oulunkaaren ympäristöpalveluiden vastuulle.