Terveydensuojelu

Ajan­koh­tais­ta

Terveydensuojelulaki on muuttunut 1.1.2022. Jat­kos­sa toi­min­nan­har­joit­ta­jil­ta pe­ri­tään vuo­tui­nen val­von­ta­mak­su.

Ter­vey­den­suo­je­lu­lain mu­kai­nen val­von­ta

Ter­vey­den­suo­le­lu­lain (1994/ 763) ja sen no­jal­la an­ne­tun ter­vey­den­suo­je­lua­se­tuk­sen (1994/1280) tar­koi­tuk­se­na on en­nal­taeh­käis­tä, vä­hen­tää ja pois­taa eli­nym­pä­ris­tös­tä te­ki­jöi­tä, jot­ka voi­vat ai­heut­taa ter­veys­hait­taa. Ter­veys­hai­tal­la tar­koi­te­taan ih­mi­ses­sä to­det­ta­van sai­rau­den tai ter­veys­häi­riön li­säk­si sel­lai­sen te­ki­jän tai olo­suh­teen esiin­ty­mis­tä, jo­ka voi vä­hen­tää väes­tön tai yk­si­lön eli­nym­pä­ris­tön ter­veel­li­syyt­tä.

Il­moi­tuk­sen­va­rai­nen toi­min­ta

Toi­min­nan­har­joit­ta­jan on teh­tä­vä kir­jal­li­nen il­moi­tus alueen­sa ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sel­le 30 vrk en­nen sel­lai­sen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta, jos­ta voi ai­heu­tua hait­taa alueen asuk­kail­le ja eli­nym­pä­ris­töl­le. Vas­taa­va il­moi­tus on teh­tä­vä myös toi­min­nan olen­nai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta. Il­moi­tus­ta ei tar­vit­se kui­ten­kaan teh­dä, jos toi­min­ta edel­lyt­tää ym­pä­ris­tö­suo­je­lu­lain mu­kais­ta ym­pä­ris­tö­lu­paa.

Toi­min­nan­har­joit­ta­jan on teh­tä­vä hy­vis­sä ajoin en­nen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta kir­jal­li­nen il­moi­tus kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sel­le. Vas­taa­va il­moi­tus on teh­tä­vä myös toi­min­to­jen olen­nai­ses­ta muut­ta­mi­ses­ta tai toi­min­nan­har­joit­ta­jan vaih­tu­mi­ses­ta.

Il­moi­tus tu­lee teh­dä seu­raa­vien ti­lo­jen käyt­töö­no­tos­ta tai toi­min­to­jen aloit­ta­mi­ses­ta:

  • ma­joi­tus­lii­ke
  • kun­to­sa­li tai lii­kun­ta­ti­la
  • kyl­py­lä, ui­ma­hal­li, ui­ma­la tai ylei­nen ui­ma-al­las­ti­la
  • ui­ma­ran­ta
  • ylei­nen sau­na
  • kau­neus­hoi­to­la, so­la­rium­lii­ke, ta­tuoin­ti­lii­ke tai muu huo­neis­to, jos­sa har­joi­te­taan ihon­kä­sit­te­lyä
  • las­ten päi­vä­ko­ti tai ker­ho
  • kou­lu tai op­pi­lai­tos
  • jat­ku­vaa hoi­toa an­ta­va so­siaa­li­huol­lon toi­min­tayk­sik­kö tai vas­taa­not­to­kes­kus
  • muu huo­neis­to tai lai­tos, jos­ta voi ai­heu­tua käyt­tä­jä­mää­rä tai toi­min­nan luon­ne huo­mioon ot­taen ter­veys­hait­taa

Ilmoitukset ja lomakkeet

Kat­so myös: Val­ta­kun­nal­li­nen ter­vey­den­suo­je­lun val­von­taoh­jel­ma