Eläintautivalvonta

Eläin­tau­tien vas­tus­ta­mi­nen ja val­von­ta

Eläin­tau­tien vas­tus­ta­mi­sen ylin joh­to kuu­luu maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riöl­le (MMM).

Ruo­ka­vi­ras­to oh­jaa ja val­voo kes­kus­hal­lin­non vi­ra­no­mai­se­na lain­sää­dän­nön toi­meen­pa­noa ja nou­dat­ta­mis­ta.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lää­ni­ne­läin­lää­kä­rit huo­leh­ti­vat lain­sää­dän­nön täy­tän­töön­pa­nos­ta ja nou­dat­ta­mi­sen val­von­nas­ta toi­mia­lueel­laan, jo­hon Kai­nuu kuu­luu. Pai­kal­lis­ta­sol­la eläin­lää­kin­tä­huol­lon suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta vas­taa­vat so­te-kun­tayh­ty­män kun­na­ne­läin­lää­kä­rit ja val­von­tae­läin­lää­kä­ri.

Eläin­tau­deis­ta il­moit­ta­mi­nen

Jos epäi­let eläi­mes­sä­si esiin­ty­vän vas­tus­tet­ta­vak­si mää­rät­tyä eläin­tau­tia, ota vä­lit­tö­mäs­ti yh­teys eläin­lää­kä­riin. On tär­keää, et­tä mah­dol­li­sen tart­tu­van tau­din le­viä­mi­nen maas­sa es­te­tään ajois­sa ei­kä tar­tun­ta eh­di le­vi­tä muil­le ti­loil­le tai mui­hin eläi­miin.

Va­ka­vis­ta eläin­tau­deis­ta il­moi­tus­vel­vol­li­sia ovat eläin­lää­kä­rit ja la­bo­ra­to­riot, se­kä eläi­mis­tä vas­tuus­sa ole­vat toi­mi­jat ja muut hen­ki­löt, jot­ka osal­lis­tu­vat eläin­ten tut­ki­mi­seen, hoi­toon, kä­sit­te­lyyn, kul­je­tuk­seen, lo­pe­tuk­seen, teu­ras­tuk­seen, met­säs­tyk­seen, pyyn­tiin, per­kuu­seen tai tark­kai­luun. Il­moi­tus teh­dään vii­py­mät­tä jo­ko kun­na­ne­läin­lää­kä­ril­le tai alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lää­ni­ne­läin­lää­kä­ril­le. Eläi­mis­tä vas­tuus­sa ole­van toi­mi­jan on il­moi­tet­ta­va myös mah­dol­li­ses­ti va­ka­vaan eläin­tau­tiin viit­taa­vas­ta eläin­ten jouk­ko­sai­ras­tu­mi­ses­ta tai -kuo­le­mas­ta, tai oleel­li­ses­ta eläin­ten käyt­täy­ty­mi­seen tai tuot­ta­vuu­teen liit­ty­väs­tä muu­tok­ses­ta, jo­ka voi vii­ta­ta va­ka­van eläin­tau­din esiin­ty­mi­seen.

Ruo­ka­vi­ras­to, alue­hal­lin­to­vi­ras­to tai kun­na­ne­läin­lää­kä­ri tie­dot­ta­vat puo­les­taan eläin­tau­tien esiin­ty­mi­ses­tä jo­ko ylei­ses­ti kai­kil­le tai koh­den­ne­tus­ti niil­le, joi­den toi­min­taan eläin­tau­din esiin­ty­mi­nen vai­kut­taa, ku­ten teu­ras­ta­moil­le tai mei­je­reil­le.

Pi­to­pai­kan suo­jaa­mi­nen eläin­tau­deil­ta

Eläin­ten siir­to uu­teen paik­kaan ja uu­sien eläin­ten kes­kuu­teen ai­heut­taa suu­rim­man ris­kin eläin­tau­tien siir­ty­mi­sel­le ja tart­tu­mi­sel­le aiem­min ter­vei­siin eläi­miin. Myös re­hut, su­ku­so­lut ja al­kiot, raa­dot, eläin­ten hoi­dos­sa käy­te­tyt vä­li­neet ja tar­vik­keet, kul­je­tu­sa­jo­neu­vot, eläin­suo­jas­sa käy­te­tyt vaat­teet tai vaik­ka­pa yh­tei­set työ­ko­neet voi­vat ai­heut­taa ris­kin eläin­tau­din tart­tu­mi­sel­le, el­lei­vät suo­jaus­toi­men­pi­teet ole riit­tä­viä. Eläin­ten­pi­tä­jä voi­kin usein it­se vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti pi­to­pai­kan ris­kiin saa­da eläin­tau­ti­tar­tun­ta. Sa­moin suu­ri vai­ku­tus on ko­ko tuo­tan­to­ket­jun toi­min­ta­ta­voil­la.

Eläin­ten­pi­tä­jän vel­vol­li­suus suo­ja­ta pi­to­paik­ka eläin­tau­deil­ta

Eläin­ter­veys­sään­nös­tön EU 2016/429 ar­tik­lan 10 mu­kai­ses­ti pi­to­pai­kas­ta vas­tuus­sa ole­val­la toi­mi­jal­la on vel­vol­li­suus suo­ja­ta pi­to­paik­kan­sa eläin­tau­deil­ta riit­tä­väl­lä ta­val­la pi­to­pai­kan toi­min­taan näh­den, li­säk­si toi­mi­jan on seu­rat­ta­va eläin­ten ter­veyt­tä ja kuol­lei­suut­ta tai mui­ta tau­tien oi­rei­ta. Al­ku­tuo­tan­to­paik­ko­jen on laa­dit­ta­va va­li­tuis­ta me­net­te­ly­ta­vois­ta kir­jal­li­nen ku­vaus, jon­ka voi liit­tää al­ku­tuo­tan­to­pai­kan oma­val­von­nan ku­vauk­seen.

Li­sä­tie­to­ja Ruo­ka­vi­ras­ton si­vuil­ta