Eläinsuojelu

Eläin­suo­je­lul­la ja eläin­ten hy­vin­voin­nil­la tar­koi­te­taan mo­nia asioi­ta, mm. eläin­ten hy­vää koh­te­lua, nii­den ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mis­tä ja sai­rauk­sien eh­käi­syä. Li­säk­si eläin­ten tu­li­si voi­da to­teut­taa luon­nol­li­sia la­jin mu­kai­sia tar­pei­taan ja tun­tea elä­män­sä hy­väk­si. Eläin­ten hy­vin­voin­tia kos­ke­vat ylei­set vaa­ti­muk­set on sää­det­ty lain­sää­dän­nöl­lä. Eläin­ten hy­vin­voin­nin val­von­nal­la tar­koi­te­taan eläin­suo­je­lu­lain, eläin­kul­je­tus­lain ja eläin­kul­je­tu­sa­se­tuk­sen se­kä nii­den no­jal­la an­net­tu­jen sää­dös­ten pe­rus­teel­la teh­tä­vää eläin­suo­je­lu­val­von­taa.
Epäil­les­sä­si eläin­suo­je­lu­lain vas­tais­ta eläin­ten koh­te­lua voit il­moit­taa asias­ta säh­kö­pos­til­la tai soit­ta­mal­la val­von­tae­läin­lää­kä­ril­le. Il­moi­tuk­sen voi teh­dä myös kun­na­ne­läin­lää­kä­reil­le, ter­veys­tar­kas­ta­jal­le tai po­lii­sil­le. Myös Suo­men eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen eläin­suo­je­lu­val­vo­jal­le voi il­moit­taa eläin­ten huo­nos­ta koh­te­lus­ta. He voi­vat an­taa eläi­men omis­ta­jal­le tai hal­ti­jal­le neu­vo­ja ja oh­jei­ta. Sen si­jaan kiel­to­ja ja mää­räyk­siä voi­vat an­taa vain vi­ra­no­mai­set. Il­moi­tuk­sen voi teh­dä ni­met­tö­mä­nä. Eläin­suo­je­lu­tar­kas­tuk­sia teh­dään sään­nöl­li­ses­ti myös il­man epäi­lyä am­mat­ti­mai­ses­ti tai laa­ja­mit­tai­ses­ti seu­ra- tai har­ras­tu­se­läi­miä pi­tä­viin koh­tei­siin.

Täl­lä si­vul­la ole­vat lin­kit joh­ta­vat val­tion hal­lin­non eläin­ten hy­vin­voin­tia kos­ke­vil­le si­vus­toil­le. Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön si­vuil­ta löy­tyy eläin­suo­je­lu­lain­sää­dän­tö ko­ko­nai­suu­des­saan. Ruo­ka­vi­ras­to joh­taa eläin­ten hy­vin­voin­nin val­von­taa. Sen si­vuil­la on mm. eläin­ten hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä op­pai­ta. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­voo alueel­laan val­von­taa te­ke­viä vi­ra­no­mai­sia ja te­kee myös omaa eläin­ten hy­vin­voin­nin val­von­taa. Am­mat­ti­mai­ses­ti tai muu­toin laa­jas­sa mi­tas­sa ta­pah­tu­va seu­ra- ja har­ras­tu­se­läin­ten pi­dos­ta tu­lee il­moit­taa Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon. Vi­ras­ton ko­ti­si­vuil­ta voi tu­los­taa il­moi­tus­lo­mak­keen, täyt­tää sen ja lä­het­tää alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le.

Eläin­suo­je­lua­sioi­ta hoi­ta­va val­von­tae­läin­lää­kä­ri puh. 044 7100 892.

Li­sä­tie­to­ja: