Eläinsuojelu

Eläinsuojelulla ja eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan monia asioita, mm. eläinten hyvää kohtelua, niiden terveyden ylläpitämistä ja sairauksien ehkäisyä. Lisäksi eläinten tulisi voida toteuttaa luonnollisia lajin mukaisia tarpeitaan ja tuntea elämänsä hyväksi. Eläinten hyvinvointia koskevat yleiset vaatimukset on säädetty lainsäädännöllä. Eläinten hyvinvoinnin valvonnalla tarkoitetaan eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetusten sekä niiden nojalla annettujen säädösten perusteella tehtävää eläinsuojeluvalvontaa.
Epäillessäsi eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua voit ilmoittaa asiasta sähköpostilla tai soittamalla valvontaeläinlääkärille. Ilmoituksen voi tehdä myös kunnaneläinlääkärille, terveystarkastajalle tai poliisille. Myös Suomen eläinsuojeluyhdistysten eläinsuojeluvalvojalle voi ilmoittaa eläinten huonosta kohtelusta. He voivat antaa eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita. Sen sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti myös ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Tällä sivulla olevat linkit johtavat valtion hallinnon eläinten hyvinvointia koskeville sivustoille. Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla löytyy eläinsuojelulainsäädäntö kokonaisuudessaan. Ruokavirasto johtaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Se sivuilla on mm. eläinten hyvinvointiin liittyviä oppaita. Aluehallintovirasto valvoo alueellaan valvontaa tekeviä viranomaisia ja tekee myös omaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pidosta tulee ilmoittaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston kotisivuilta voi tulostaa ilmoituslomakkeen, täyttää sen ja lähettää aluehallintovirastolle.

Rauatmaa Aila

Valvontaeläinlääkäri

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri vas­taa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta.