Elintarvikevalvonta

Ajan­koh­tais­ta elin­tar­vi­ke­val­von­nas­sa

Uu­si elin­tar­vi­ke­la­ki tuo mu­ka­naan vuo­si- ja seu­raa­mus­mak­sut

Elin­tar­vik­kei­den ta­kai­sin­ve­dot Ruo­ka­vi­ras­ton si­vuil­la

Oh­jei­ta pak­kaus­mer­kin­tö­jen te­koon

Elin­tar­vi­ke­val­von­ta

Elin­tar­vi­ke­val­von­nan tär­kein teh­tä­vä on suo­ja­ta ku­lut­ta­jaa elin­tar­vik­kei­den ai­heut­ta­mil­ta ter­veys­hai­toil­ta ja ta­lou­del­li­sil­ta tap­pioil­ta. Elin­tar­vi­ke­val­von­ta val­voo elin­tar­vik­kei­den val­mis­tus­ta, kul­je­tus­ta, myyn­tiä, tar­joi­lua, mark­ki­noin­tia ja muu­ta kä­sit­te­lyä se­kä maas­ta vien­tiä ja maa­han tuon­tia.

Elin­tar­vi­ke­val­von­nas­ta vas­taa­vat pääo­sin ter­veys­tar­kas­ta­jat. Eläin­lää­kin­tä­huol­lon vas­tuua­lue osal­lis­tuu elin­tar­vi­ke­val­von­taan tar­kas­ta­mal­la eläinperäisten elintarvikkeiden al­ku­tuo­tan­to­paik­ko­ja ja eläin­pe­räi­siä tuot­tei­ta kä­sit­te­le­viä tuo­tan­to­lai­tok­sia. Val­von­taa to­teu­te­taan te­ke­mäl­lä tar­kas­tuk­sia, ot­ta­mal­la näyt­tei­tä se­kä oh­jaa­mal­la ja neu­vo­mal­la toi­mi­joi­ta.

En­si­si­jai­nen vas­tuu elin­tar­vik­keen tur­val­li­suu­des­ta kuu­luu toi­min­nan­har­joit­ta­jal­le. Elin­tar­vi­ke­val­von­nan koh­tei­ta ovat al­ku­tuo­tan­to, elin­tar­vi­ke­huo­neis­tot, lai­tok­set ja kon­tak­ti­ma­te­riaa­li­toi­mi­jat.

Val­von­ta-alueen elin­tar­vi­ke­huo­neis­toi­hin teh­dään tar­kas­tuk­sia val­von­ta­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti se­kä tar­vit­taes­sa ku­lut­ta­jien te­ke­mien il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la. Val­von­ta koh­dis­tuu elin­tar­vik­kei­siin se­kä nii­den val­mis­tus-, kul­je­tus-, kä­sit­te­ly-, säi­ly­tys-, tar­joi­lu- ja myyn­tio­lo­suh­tei­siin.

Tar­kas­tuk­sis­ta jul­kais­taan Oi­va-ra­por­tit.

Ole yh­tey­des­sä ter­veys­tar­kas­ta­jaan, kun

– pe­rus­tat elin­tar­vi­ke­huo­neis­ton
– pe­rus­tat lai­tok­sen
– elin­tar­vi­ke­huo­neis­ton toi­min­ta muut­tuu
– lo­pe­tat tai kes­key­tät elin­tar­vi­ke­huo­neis­to­toi­min­nan
– elin­tar­vi­ke­huo­neis­ton tai lai­tok­sen toi­mi­ja vaih­tuu
– suun­nit­te­let en­si­saa­pu­mis­toi­min­taa
– myyt tai tar­joi­let liik­ku­vas­ta elin­tar­vi­ke­huo­neis­tos­ta
– si­nul­la on huo­maut­ta­mis­ta elin­tar­vik­keen laa­dus­ta tai elin­tar­vi­ke­huo­neis­tos­ta
– epäi­let saa­nee­si ruo­ka­myr­ky­tyk­sen
– ha­luat li­sä­tie­toa elin­tar­vi­ke­val­von­nas­ta.