Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tärkein tehtävä on suojella kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta valvoo elintarvikkeiden valmistusta, kuljetusta, myyntiä, tarjoilua, markkinointia ja muuta käsittelyä sekä maastavientiä ja maahantuontia.

Elintarvikevalvonnasta vastaavat pääosin terveystarkastajat. Eläinlääkintähuollon vastuualue osallistuu elintarvikevalvontaan tarkastamalla eläinperäisten elintarvikkeiden alkutuotantopaikkoja ja eläinperäisiä tuotteita käsitteleviä tuotantolaitoksia. Valvontaa toteutetaan tekemällä tarkastuksia, ottamalla näytteitä sekä ohjaamalla ja neuvomalla toimijoita.

Ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle. Elintarvikevalvonnan kohteita ovat alkutuotanto, elintarvikehuoneistot, laitokset ja kontaktimateriaalitoimijat.

Valvonta-alueen elintarvikehuoneistoihin tehdään tarkastuksia valvontasuunnitelman mukaisesti sekä tarvittaessa kuluttajien tekemien ilmoitusten perusteella. Valvonta kohdistuu elintarvikkeisiin sekä niiden valmistus-, kuljetus-, käsittely-, säilytys-, tarjoilu- ja myyntiolosuhteisiin.

Tarkastuksista julkaistaan Oiva-Raportti

Ole yhteydessä terveystarkastajaan, kun

  • perustat elintarvikehuoneiston
  • perustat laitoksen
  • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
  • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
  • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
  • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
  • myyt tai tarjoilet liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeiden laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikehuoneistosta

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan oleellisesta muuttamisesta ja toimijan vaihtumisesta. Terveysvalvonta käsittelee ilmoituksen ja merkitsee ilmoitetut tiedot valvontakohdetietokantaan. Ilmoituksen tekijälle lähetetään todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksutaksan mukainen käsittelymaksu. Toimijalla tulee olla myös omavalvontajärjestelmä, mutta sitä ei tarvitse hyväksyttää valvontaviranomaisella. Tarkempia tietoja elintarvikehuoneiston perustamisesta saat alueesi terveystarkastajalta. Toimijan tulee huomioida myös muiden viranomaisten toiminnalle asettamat vaatimukset.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevästä laitoksesta tulee tehdä hakemus hygieenikkoeläinlääkärille elintarvikehuoneiston hyväksymisestä. Hakemus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista. Hakemuksesta tehdään päätös 60 vuorokauden kuluessa asian vireille tulosta, jollei asian laajuus, hakemuksen puutteellisuus tai muu erityinen syy edellytä asian pitempää käsittelyä.

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä. Siihen kuuluvat myös sadonkorjuu, lypsäminen, eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta, kalastus, metsästys ja luonnonvaraisten tuotteiden kerääminen. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, hunajantuotanto, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely, luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä metsästys.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta terveysvalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus ei koske luonnonvaraisten tuotteiden kerääjiä eikä metsästäjiä.

Mikäli alkutuotantopaikan yhteydessä tapahtuva elintarvikkeiden käsittely on luonteeltaan ja laajuudeltaan sellaista, ettei kyseessä ole alkutuotanto (esim. tuotteet pakataan tai niitä jatkojalostetaan) on toiminnasta tehtävä elintarvikelain mukainen ilmoitus (kts. Edellä). Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajille katsotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikeilmoitusta.

Lisätietoja alkutuotannon valvonnasta antavat hygieenikkoeläinlääkäri p. 044 705 6148 (maidon-, lihan-, hunajan ja kananmunientuotanto sekä kalastustuotteet) ja terveystarkastaja p. 044 7100 832 (marja-, kasvis- ja juurestuotanto).

Lisätietoa elintarvikehuoneistoille ja toiminnalle asetetuista vaatimuksista löydät Ruokaviraston sivuilta:

Elintarvikkeiden toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus terveysvalvontaan harjoittamastaan tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä.

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse ilmoittaa terveysvalvonnalle vähäriskisestä elintarvikemyynnistä esimerkiksi koulujen myyjäisistä, seurakunnan kahvitilaisuuksista tai urheiluseurojen tapahtumista. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Lisätietoa elintarvikkeiden tilapäismyynnin järjestämisestä löydät terveysvalvonnan asiakasohjeesta. Lisätietoa voi kysyä myös terveystarkastajilta.

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ovat siirrettävissä olevia myynti- tai tarjoilupisteitä tai elintarvikkeiden valmistus- tai käsittelytiloja. Ne voivat liikkua tai niitä voidaan siirtää paikasta toiseen yhden tai useamman kunnan alueella. Tyypillisesti liikkuvat elintarvikehuoneistot toimivat erilaisissa tapahtumissa, messuilla, markkinoilla ja toreilla. Liikkuvia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi erilaiset myyntiautot, telttakatokset ja pienet kioskit. Liikkuvat elintarvikehuoneiston sijainti voi vaihdella päivittäin tai se voi pysyä myös samana esimerkiksi koko kesäkauden.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta toimijan kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Elintarviketoimijan tulee tiedottaa liikkuvasta elintarvikehuoneistosta niille kunnille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedottamista ei tarvitse tehdä, kun toimija liikkuu sen kunnan valvonta-alueella, jonka elintarvikevalvontaviranomaiselle on alun perin rekisteröinyt liikkuvan elintarvikehuoneiston.

Jos toiminta toistuu esimerkiksi viikoittain tiettynä päivänä, voi toimija tehdä tiedottamisen pidemmälle ajalle tai toistaiseksi voimassa olevana. Toimija voi myös tiedottaa valvontayksikköä liikkuvasta elintarvikehuoneistosta jo hyvissä ajoin, esimerkiksi vuoden alussa, jos tietää jo ennalta tulevan vuoden myyntitapahtumat.

Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan hygieniaosaamista eri osa-alueita: mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU) ja elintarvikelaissa (297/2021). Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan hygieniapassilla.

Hygieniapassin hankkiminen

Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Osa testaajista järjestää ennen testiä hygieniaosaamiskoulutusta. Lisätietoa hygieniapassista ja Kainuussa järjestettävistä testeistä löytyy alla olevista linkeistä.

Lisätietoa hygieniapassista

Omavalvonnaksi kutsutaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.

Elintarviketoimijalla on oltava kirjallinen omavalvonta ja se on säilytettävä myyntipaikalla. Omavalvonnassa on esitettävä elintarvikkeiden kannalta tärkeät vaiheet elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä sekä säilytyksessä ja mainittava toimenpiteet näiden kohtien valvomiseksi.

Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät. Toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamasta ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Omavalvonnan avulla toimijan tulee hallita toimintansa riskit. Toimija vastaa aina omasta toiminnastaan ja siihen liittyen myös omavalvonnasta.

Lisätietoa omavalvonnasta löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukainen ilmoitus tehdään ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen ilppa- palvelun kautta. Voit ilmoittaa toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan oleellisesta muuttumisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Tiedot ilpasta menevät sähköisesti oman kunnan valvontayksikölle käsiteltäväksi. Ruokavirasto vastaa ilppa-palvelun ylläpitämisestä.

Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjakuva, josta ilmenee tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan suomi.fi- valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestämän kautta.

Sähköiseen ilmoituspalveluun pääsee linkistä ilppa.fi

Tällä hetkellä ilpassa ei voi ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoiminta) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista ja kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk) ei voi ilmoittaa ilpan kautta. Näiden osalta pitää ottaa yhteyttä oman alueen valvontayksikköön.

Lomakkeet

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta

Ilmoitus ruokamyrkytys- tai vesiepidemiaepäilystä

Elintarvikealan toimijan tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

 

Yhteystiedot

Sähköpostia voi lähettää ympäristöterveydenhuollon yhteiseen osoitteeseen ymparistoterveys(a)sotkamo.fi. Tätä sähköpostia luetaan joka arkipäivä. Tähän osoitteeseen voi lähettää myös hakemuksia, ilmoituksia ja antaa palautetta ympäristöterveydenhuollolle.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sotkamo.fi

Janne Hämäläinen, p. 044 710 0832

elintarvikemyymälät, kuljetusajoneuvot, pizzeriat, varastot, tukkukaupat, leipomot, pikaruokapaikat, kahvilat, valmistuskeittiöt, tilapäismyynti, torit ja siirrettävät myyntilaitteet, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

Maarit Partanen, p. 044 288 5518

ruokaravintolat, keskuskeittiöt, jäätelökioskit, pubit, pitopalvelu, henkilöstöravintolat, laitoskeittiöt, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

p. 044 750 2133

tarjoilukeittiöt

Leena Ahonen, p. 044 797 4399

leipomot, pitopalvelu, keskuskeittiöt, valmistus, laitoskeittiöt, tarjoilukeittiöt, ravintolat, pizzeriat, kahvilat ja pubit, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

p. 044 750 2133

elintarvikemyymälät ja kuljetusajoneuvot, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta

Raija Moilanen, p. 044 710 4423

kaikki elintarvikevalvonnan kohteet, tupakkatuotteiden ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta