Grillikatos kosken rannalla

Rakentamisen ohjaus

Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain, asetuksen ja rakentamismääräysten tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus. Tarkemmat määräykset sisältyvät Suomen Ympäristöministeriön asetuksiin (entinen rakentamismääräyskokoelma).

Kuntien tärkein rakentamisen ohjauksen väline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista muodostuvia määräyksiä ja ohjeita.

Suunnittelijoilta edellytetään hankkeen vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita suunnittelijoiden tehtävistä, sekä vaativuuden ja kelpoisuuden arvioinnista on Ympäristöministeriön asetuksessa 214/2015.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava naapurien kuulemisen lisäksi asian vireilläolosta tiedottamisesta sopivalla tavalla rakennuspaikalla. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.