Maksut

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa.

Sotkamon kunnan rakennusviranomaisen maksut

1. Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain  (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten (arava-, pelastus-, väestötieto-, uhkasakko- ja naapuruussuhdelaki sekä näihin liittyvät asetukset) nojalla.

2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen

rakennusta kohti 408,00 €
lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 4,00 €/m2

 

2.2 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen ja vapaa-ajan asunnon rakentaminen sekä tällaisten rakennusten laajentaminen

rakennusta kohti 270,00 €
lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2

 

2.3 Lämpöeristettyjen varastorakennusten ja asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon liittyvän saunan ja talousrakennusten rakentaminen tai näiden laajentaminen

rakennusta kohti 210,00 €
lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3,00 €/m2

 

2.4 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen kuten kylmän varaston, kasvihuoneen ja pressuhallin rakentaminen sekä rakennelman tai katoksen rakentaminen ja näiden laajentaminen. Myös erillinen maanalainen rakentaminen (varastoluolat, hiihto/auto-tunnelit tms.) tai tällaisten laajentaminen

rakennusta/rakennelmaa/katosta kohti 210,00 €
lisäksi rakennuksen/rakennelman/katoksen kokonaisalan mukaan 1,90 €/m2

 

2.5 Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus)

rakennusta kohti 210,00 €
lisäksi kokonaisalan lisäyksen mukaan 2,50 €/m2

 

2.6 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 §), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

rakennusta kohti 210,00 €
lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai se osan kokonaisalan mukaan 2,50 €/m2

 

2.7 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125,3 §)

rakennusta kohti 210,00 €
lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,50 €/m2

 

2.8 Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen

rakennusta kohti 210,00 €
lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 €/m2

 

2.9 Tuulivoimalat

tuulivoimala h=31-50 m 1750 €/kpl
tuulivoimala h=51-100 m 4700 €/kpl
suuret tuulivoimalat, kokonaiskorkeus yli 100 m 9500 €/kpl

 

2.10 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa

rakennusta kohti 210,00 €

 

3.1 Rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

toimenpidettä kohti 450,00 €

 

4.1 Toimenpidelupien käsittely ja valvonta (MRL § 126, MRA § 62, rakennusjärj. 2.3)

Rakennusta tai toimenpidettä kohti 210,00 €

 

5.1 Poikkeamisen myöntäminen

Poikkeamisen myöntäminen 450,00 €

 

5.2 Lupapäätöksen yhteydessä myönnetty vähäinen poikkeaminen muutoin määräytyvän maksun lisäksi

Lupapäätöksen yhteydessä myönnetty vähäinen poikkeaminen muutoin määräytyvän maksun lisäksi 48,00 €

 

6.1 Rakennuksen purkamisluvan käsittely

rakennusta kohti 210,00 €

 

6.2 Purkamisluvan käsittely rakennusluvan yhteydessä

rakennusta kohti 128,00 €

 

6.3 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely

ilmoitusta kohti 64,00 €

 

7.1 Maisematyöluvan käsittely

yksittäisten puiden kaato (alle 10 runkoa) 51,00 €
puiden kaato (yli 10 runkoa) 77,00 €
maisematyöt, tonttikoko alle 1ha 193,00 €
maisematyöt, tonttikoko yli 1 ha 256,00 €

 

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi samat kuin lupamaksut

 

9.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai työn loppuunsaattamista varten (MRL 143 §)

rakennuslupaa kohti 166,00 €
toimenpidelupaa kohti 84,00 €
rakennus- tai toimenpidelupaa kohti 166,00 €

 

10.1 Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §)

Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) 100,00 €

 

10.2 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus/tarkastus tai ylimääräinen 2. loppukatselmus (MRA 76,4 §)

Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus/tarkastus tai ylimääräinen 2. loppukatselmus (MRA 76,4 §) 100,00 €

 

11.1 Rakennusvalvontaviranomaisen rakennushankkeeseen ryhtyvälle pyynnöstä annettava kirjallinen ennakkolausunto, arvio tai todistus toimenpiteeseen liittyvästä, laajuudeltaan rajatusta asiasta

lausunto tai arvio, jonka antaminen edellyttää rakennuspaikalla käyntiä vähintään 100€/h
seuraava tunti  58 €
toimistotyönä annettu lausunto tai arvio vähintään
53,00 €/h
seuraava tunti
58 €
lupapäätöksen lainvoimaisuustodistus 25,00 €

 

12.1 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajanasunto

Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajanasunto 380,00 €

 

12.2 Talousrakennus

Talousrakennus 233,00 €

 

12.3 Rivi- tai kerrostalo sekä teollisuus-, liike- tai muu rakennus

Rivi- tai kerrostalo sekä teollisuus-, liike- tai muu rakennus 490,00 €

 

12.4 Toimenpideluvan mukainen sijaintikatselmus

Toimenpideluvan mukainen sijaintikatselmus 193,00 €

 

13.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite

Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite 385,00 €

 

13.2 Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite)

rakennusrasitteen perustaminen/rasite 385,00 €
rakennusrasitteen muuttaminen/rasite 385,00 €
rakennusrasitteen poistaminen/rasite 385,00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken

päätös 205,00 €

 

Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille).

määräys 117,00 €
lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen (MRL 149 §, 4 mom) 245,00 €

 

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §, 162 §)

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös 640,00 €
Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös 640,00 €

 

Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä

määräys 193,00 €

 

Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta

Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 212,00 €

 

19.1 Kuuleminen rakennuslupaa, toimenpidelupaa, maisematyölupaa, purkamislupaa, poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen johdosta
19.1.1 Hakemuksesta tiedottaminen

naapuria kohti 50,00 €

19.1.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen

Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen kulut + 50,00 €

 

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 198,00 €

 

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus.

Alennus on enintään 30 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun.

22.1 Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen rakennusluvan yhteydessä

huoneistoa kohti 84,00 €

 

22.2 Erillinen henkilömäärän vahvistaminen

huoneistoa kohti 198,00 €

 

23.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia).

Poikkeuspäätös 212,00 €

 

23.2 Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta

Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta 212,00 €

 

24.1 Muun kuin rakennuslupaan liittyvän lausunnon tai todistuksen lunastaminen ja muiden viranomaistehtävien yksikköhinta

lausunto tai todistus, jonka antaminen edellyttää arkistoselvitystä tai rakennuspaikalla käyntiä vähintään 100,00 €/h
seuraava tunti 58€
toimistotyönä annettu lausunto, todistus tai piirustusten ja asiakirjojen selvittely asiakkaan pyynnöstä / kiinteistö vähintään 53,00 €/h
seuraava tunti 58 €

 

24.2 Arkistoidusta lupapiirustuksesta otetun kopion/skannauksen lunastaminen

lupaa kohden, veroton 25,00 €/kpl
lisäksi kopio-/skannausmaksu mittaustoimiston taksataulukon mukaan arkistoidun lupapiirustuksen lähettäminen sähköisessä muodossa lupaa kohden, veroton 25,00 €/kpl

 

24.3 Yksilöity, rajattu luettelo rakennusluvista

Yksilöity, rajattu luettelo rakennusluvista 36,00€/luettelo

 

24.4 Asiakirjojen lunastusmaksua ei peritä kunnan ja valtion viranomaisilta.

25.1 Maksun määrääminen korotettuna

Jos viranomaisen tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet ylimääräiset kulut (MRL 145.2 §). Maksua korotetaan tehdyn ylimääräisen työn mukaan rakennusvalvonnan omakustannushintaan 58,00 €/tunti, kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi.

25.2 Erääntynyt maksu

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään.

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa kohdan 25.2 mukaisesti. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

27.1 Luvan raukeaminen

Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakijan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina 210,00 €.

12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

 

27.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa

Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.

Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina rakennusluvan osalta 210,00 € ja muiden lupien osalta 210,00 €.

12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

 

27.3 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain

Myönnetyn luvan toteutuminen osittain

Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskevat rakennustyöt on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksua palauteta.

Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.

 

27.4 Lupahakemuksen hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen

Mikäli lupahakemus hylätään, hakija on velvollinen suorittamaan käsittelykuluina 210,00 €Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennuslupaviranomaiselle, joka muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu.Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan

 

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 1 500 m2 ylittävältä osalta 50 %.

29. Muistutukset ja oikaisuvaatimus maksusta

Tämän taksan perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen. Mikäli laskua ei muistutuksen johdosta korjata, voi asian saattaa oikaisuvaatimuksella Sotkamon kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

30. Maksuperusteiden hyväksyminen ja voimaantulo

Nämä maksuperusteet ovat Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan 21.12.2022 § 167 hyväksymät ja tulevat voimaan muutoksenhausta huolimatta 1.2.2023 alkaen ja niitä sovelletaan tämän jälkeen jätettyihin hakemuksiin.