Tarkasteltavana hormissa kilpi tyyppitiedoista

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta, johon on koottu kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Sisällöstä ja esitystavasta on tarkemmat ohjeet Ympäristöministeriön verkkosivuilla, sekä (kumotussa) Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4.

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla loppukatselmusta toimitettaessa siinä valmiudessa, että sen avulla kyetään käynnistämään kiinteistönhoito, -huolto ja kunnossapito. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla valmis niiden rakennusosien osalta, jotka ovat valmistuneet loppukatselmukseen mennessä.

Vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Rakennusvalvonta tarkastaa loppukatselmuksessa, että ohje on kunnossa ja asiasta tehdään merkintä tarkastuspöytäkirjaan.