Työkone vesistön rannalla ruoppaamassa vesistöä.

Ruoppaukset ja ojitukset

Rannan ruoppaus

Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa Kainuun ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Jos ruopattava massamäärä on yli 500 m³, rannan ruoppaukselle tulee hakea lupa vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n mukaan. Myös laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan lupa. Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Ojitus

Vesilaissa ojituksena pidetään viljelys- tai metsämaan kuivattamista tai muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamista. Ojan tai puron suurentaminen ja oikaiseminen rinnastetaan uuden ojan tekemiseen.

Ojan tekemiseen toisen maalle tai rajalle tarvitaan maanomistajan suostumus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, jos maanomistajat eivät keskenään pääse sopimukseen asiasta.

Yhteystiedot