Työkone vesistön rannalla ruoppaamassa vesistöä.

Ruoppaukset ja ojitukset

Rannan ruoppaus

Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa Kainuun ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Jos ruopattava massamäärä on yli 500 m³, rannan ruoppaukselle tulee hakea lupa vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:n mukaan. Myös laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan lupa. Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Ojitus

Vesilaissa ojituksena pidetään viljelys- tai metsämaan kuivattamista tai muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden poistamista. Ojan tai puron suurentaminen ja oikaiseminen rinnastetaan uuden ojan tekemiseen.

Ojan tekemiseen toisen maalle tai rajalle tarvitaan maanomistajan suostumus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, jos maanomistajat eivät keskenään pääse sopimukseen asiasta.

Vuokatin pienvesien hajakuormitus- ja toimenpidesuunnitelma

Vuosina 2022-2023 toteutettiin Kainuun ELY-keskuksen tilaamana Vuokatin pienvesistöjen (Rauramonlmapi, Likolampi, Särkinen ja Ahvenuksenlampi) hajakuormitus- ja kunnostussuunnitelma. Työn toteuttajana oli FCG. Suunnittelun tärkeänä tavoitteena oli tarkastella alueen hulevesivaluntoja ja esittää toimenpiteet, joilla voidaan parantaa pienvesien tilaa mm. hulevesien hallinnan kautta. Toimenpidesuunnitelma liitteineen valmistui keväällä 2024 ja on luettavissa alta löytyvistä liitteistä.

FCG Vuokatin pienvesistöt hajakuormitus- ja toimenpidesuunnitelma

Liite 1_valuma-alue ja pintaveden virtaussuuntakartta

Liitteet 2 ja 3_tutkimustulokset

Liitteet 4 ja 5_koekalastukset

Liite 6_luontoselvitykset

FCG Suunnitelma Rauramonlampi

Rauramonlampi_liite1_tutkimustulokset sedimentti

Rauramonlampi_liite2_vesikasvillisuus- ja sudenkorentoinventointi

Rauramonlampi_liite3_valuma-aluekartta

Rauramonlampi_liite4_toimenpiteet

Rauramonlampi_liite5_kustannukset

Yhteystiedot