Kouluterveydenhuolto

Kou­lu­ter­vey­den­huol­to on en­nal­taeh­käi­se­vää toi­min­taa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on yl­lä­pi­tää ja pa­ran­taa op­pi­laan hy­vin­voin­tia.

Kou­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on tu­kea op­pi­laan ter­vet­tä kas­vua ja ke­hi­tys­tä yh­teis­työs­sä op­pi­laan van­hem­pien, opet­ta­jien ja opiskeluhuol­lon muun hen­ki­lös­tön kans­sa. Kou­lu­ter­vey­den­huol­toa to­teut­ta­vat ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­lää­kä­ri ja psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja. Jo­kai­sel­le kou­lul­le on ni­met­ty oma kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja.