Tyttö tekee koulutehtäviä.

Muu toiminta

Koululla järjestetään opetus- ja kasvatustyötä tukevaa muuta toimintaa, kuten koulun kerhotoimintaa sekä oppilaskunnan, henkilöstön sekä kodin ja koulun yhteistyössä järjestämiä tapahtumia.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Tätä tavoitetta tukee koulun kiusaamisen vastainen toimintamalli, jonka ytimessä on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja toimintaohjeet kiusaamistilanteiden selvittämiseen.

Kiusaamiseen vastainen toiminta perustuu vaiheittaiseen malliin, jossa kiusaamiseen pyritään puuttumaan ennaltaehkäisevästi ja vaikuttavalla tavalla. Koulun kiusaamisen vastaisesta toiminnasta vastaavaksi henkilöksi määritellään lukuvuosittain koulun opettaja. Opettaja yhdessä toisten aikuisten ja koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kanssa kehittää, suunnittelee ja myös arvioi kiusaamisen vastaista toimintaa.

Kiusaamisen vastaisen toiminnan varmistamiseksi koululla on järjestyssäännöt, jotka tukevat turvallisuuden toteutumista. Oppilaat ja aikuiset ohjeistetaan aina lukuvuoden alkaessa ilmoittamaan havaitsemastaan kiusaamisesta ja tästä muistutellaan säännöllisesti koulun arjessa.

Mikäli kiusaamista havaitaan, siihen pyritään puuttumaan mahdollisimman pian. Kiusaamistilanteessa kuullaan oppilaita, koulun aikuisia ja tarvittaessa oppilaiden huoltajia. Tapauksen selvittelyn jälkeen otetaan kotiin yhteyttä, jossa kerrotaan tapahtumista ja mietitään mahdollisia jatkotoimia.

Kuka vain voi tehdä ilmoituksen kiusaamisesta koulun opettajille, josta tieto välittyy kiusaamisen vastaisen toiminnan vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa arvioi tilanteen ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Mikäli arvion jälkeen tilanteessa päädytään pitämään ryhmäkeskustelu, voidaan paikalle kutsu huoltaja/huoltajia paikalle keskustelemaan tilanteesta. Tilanteen niin vaatiessa voidaan myös konsultoida koulun ulkopuolisia viranomaisia ja kutsua koolle moniammatillinen työryhmä ratkaisemaan tilannetta.

Pohjavaaran koululla toimii oppilaskunta, josta on valittu jäsenet oppilaskunnan hallitukseen. Jokainen koulun oppilas kuuluu oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävä on kehittää ja osallistua koulun jokapäiväiseen toimintaan osallistujan ja kehittäjän roolissa. Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia, tekee toisinaan hankintoja ja pyrkii tuomaan oppilaiden äänen kuuluville kouluun liittyvässä päätöksenteossa.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan äänestämällä jokaisena lukuvuotena. Heidän keskuudestaan hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi Pohjavaaran koululla määritellään yhdelle jäsenelle erityistehtäväksi toimia pr-vastaavana. Hän toimii puheenjohtajan ja sihteerin apuna laadittaessa toimintaan liittyviä ilmoituksia ja tiedotteita.

Oppilaskunnan toimintaa ohjaa opettaja, jolle on erikseen määritelty oppilaskunnan toiminnasta vastaavan opettajan rooli. Opettaja ohjaa ja tukee oppilaiden kokouskäytäntöjen rakentumista ja pyrkii osaltaan varmistamaan ja mahdollistamaan vaikuttavuuden toteutumisen.

Pohjavaaran koululla toimii harrastamisen Suomen mallin- kerho keskiviikkoisin 4-6.lk oppilaille suoraan koulupäivän jälkeen.

Lisäksi perjantaisin toimii “lehmäjengi”-kerho, eli lehmis. Kerhoa pidetään läheisellä maatilalla, jossa oppilaat pääsevät hoitamaan eläimiä ja osallistumaan maatilan toimintoihin, sekä tutustumaan lähellä toteutettavaan maatalouteen.