Kuva asuintaloista Sotkamon taajamassa vesistön ympäröimänä

Jätevedet

Jätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista ympäristöön. Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista.

Jätevesien käsittelyjärjestelmät ja vaatimukset

Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään, että jätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista ympäristöön ja kiinteistöllä on oltava talousjätevesien käsittelyä varten käyttökohteeseensa soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Ympäristönsuojelulain mukaan kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Perustason puhdistusvaatimusta ankarammasta eli ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017).

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Jos kuivanmaankiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, on jätevesijärjestelmä saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaankiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on pyydettäessä esitettävä ympäristötoimelle.

Käsittelyjärjestelmän uusiminen

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen
  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • kiinteistön kaikki haltijat asuvat vakituisesti kiinteistöllä ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tehdään Sotkamon kunnan Ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Poikkeaminen on mahdollista myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Liite 2 poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä (Jätevesijärjestelmän kuvaus)

Liite 3A poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä (Jätevesien vähyys)

Liite 3B poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä (Liittäminen viemäriverkkoon)

Liite 3C poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä (Elämäntilanteet)

Liite 3D poikkeamishakemukseen jätevesien käsittelystä (Varallisuus)

Yhteystiedot