Ruokamyrkytys- ja vesiepidemiaepäilyt

Ruo­ka­myr­ky­tyk­sel­lä tar­koi­te­taan ruoan tai ta­lous­ve­den naut­ti­mi­sen vä­li­tyk­sel­lä saa­tua tar­tun­taa tai myr­ky­tys­tä. Ruo­ka­myr­ky­tyk­sen ai­heut­ta­jat ovat useim­mi­ten vi­ruk­sia, bak­tee­rei­ta tai nii­den tuot­ta­mia myrk­ky­jä eli tok­sii­ne­ja. Ruo­ka­myr­ky­tyk­siä voi­vat ai­heut­taa myös loi­set, sie­net ja myr­kyl­li­set kas­vit.

Jos epäi­let syö­mä­si ruoan tai juo­man ai­heut­ta­neen si­nul­le ruo­ka­myr­ky­ty­soi­rei­ta, il­moi­ta sii­tä kun­nan ter­veys­tar­kas­ta­jal­le. Il­moi­tus tu­lee teh­dä sen alueen ter­veys­tar­kas­ta­jal­le, jos­sa elin­tar­vi­ke­huo­neis­to (esim. ra­vin­to­la, kah­vi­la tai työ­paik­ka­ruo­ka­la) si­jait­see.

Sa­moin tu­lee toi­mia, jos olet os­ta­nut ruoan kau­pas­ta ja epäi­let saa­nee­si ruo­ka­myr­ky­tyk­sen. Täl­löin il­moi­tus teh­dään sen alueen ter­veys­tar­kas­ta­jal­le, jos­sa kaup­pa si­jait­see.

Saa­tuaan tie­don ruo­ka­myr­ky­ty­se­päi­lys­tä elin­tar­vi­kea­lan toi­mi­jan vel­vol­li­suuk­siin kuu­luu il­moit­taa sii­tä vii­py­mät­tä ter­veys­tar­kas­ta­jal­le ja säi­lyt­tää epäil­ty elin­tar­vi­ke mah­dol­lis­ta näyt­tee­not­toa var­ten.

Mi­kä­li epäi­let sai­ras­tu­mi­sen joh­tu­van ta­lous- tai ui­ma­ve­des­tä, il­moi­ta sii­tä sen kun­nan ter­veys­tar­kas­ta­jal­le, jos­sa epäil­tyä ta­lous­vet­tä on käy­tet­ty tai jos­sa ui­ma­ran­ta tai -al­las si­jait­see. Ta­lous­ve­sie­päi­lyis­sä voit ol­la yh­tey­des­sä myös suo­raan ky­sei­sen kun­nan ve­si­lai­tok­seen ja ui­ma­ve­sie­päi­lyis­sä ui­ma­ran­nan tai -al­taan yl­lä­pi­tä­jään.

Kai­nuun alueel­la voit il­moit­taa ruo­ka­myr­ky­tys- ja ve­sie­pi­de­miae­päi­lyis­tä jo­ko säh­köi­sel­lä lo­mak­keel­la tai pu­he­li­mit­se ter­veys­tar­kas­ta­jal­le. Vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la voit ot­taa yh­teyt­tä päi­vys­tä­vään eläin­lää­kä­riin puh. 0600 303 301 (pu­he­lun hin­ta on 2,51 €/ mi­nuut­ti).

Ruo­ka­myr­ky­tys- ja ve­sie­pi­de­miae­päi­lyn il­moi­tus­lo­ma­ke