Rakennustarkastaja ja hankkeen osapuolen henkilöt katoksen katselmustilaisuudessa kosken rannalla.

Katselmukset ja tarkastukset

Rakennusvalvonnan lupapäätöksessä määrätään katselmusten suorittamisesta. Tarvittaessa voidaan järjestää muukin viranomaistarkastus. Rakennushankkeesta vastaava huolehtii katselmusten tilaamisesta työmaan edistymisen mukaan. Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.

Mikäli rakennuslupapäätöksessä on vaadittu rakennesuunnitelmia, on ne toimitettava työmaalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseisen rakennusvaiheen aloittamista. Rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset tilataan rakennusvalvontatoimistosta vähintään viikkoa ennen katselmuksen ajankohtaa.

Katselmuksen pitäminen yleensä edellyttää

 • vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
 • rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset ovat käytettävissä
 • katselmukseen liittyvät erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä
 • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on ennalta tehty
 • havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty
 • tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja käytettävissä.

Viranomaiskatselmukset

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaviranomaiselle tehdä ilmoitus työn aloittamisesta. Samalla varmistutaan siitä, että rakennuslupa on lainvoimainen ja työmaalle on nimetty vastaava työnjohtaja.

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen pitämisestä ennen rakennustyön aloittamista ja pyytää mukaan pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:

 • rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
 • suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
 • rakennustyövaiheiden tarkastuksia suorittavat vastuuhenkilöt
 • työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
 • muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

Sijainnin merkitseminen tilataan, kun rakennuspaikka on raivattu merkitsemisen helpottamiseksi.

Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustukset on kaivettu, kuitenkin ennen täyttöjä tai muita pohjanvahvistustöitä.

Rakennekatselmus tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet on tehty ja ehdottomasti ennen niiden osittaistakin peittämistä. Veden-, kosteuden-, äänen-, ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt tulee olla tehtynä ja tarkastettuna.

Tarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija. Sähköasennusten mittaus- ja käyttöönottopöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä.

Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastuksista vastaa asennustyöhön hyväksytty kvv-työnjohtaja. Mittaus- ja käyttöönottopöytäkirjat sekä laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus tehdään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Pienet viimeistelytyöt voivat olla vielä kesken, mutta rakennuksen tulee olla kokonaisuuteen turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös muut rakennuksen käyttöön vaikuttavat osa-alueen, kuten sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset pitää olla käyttökunnossa.

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmus on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä ajantasainen työmaan tarkastusasiakirja rakennusteknisten töiden osalta sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi. Ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus.

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava ennen rakennusvalvontaviranomaisen tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.