Metsämaisema avautuu Pöllyvaaran huipulta

Jätteet, roskaaminen ja kierrätys

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi hoitaa Sotkamon ja muiden Kainuun kuntien kunnalle lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelut ja viranomaistehtävät, joita ovat:

  • asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon järjestäminen
  • jätehuollon kehittäminen
  • neuvonta ja tiedotus

Jätehuollon ja jätelain valvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tehdään ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin käsittelyyn kuljettamista varten.

Roskaaminen

Jätelaissa (646/2011) on säädetty roskaamiskiellosta, jonka mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Roskaajan on myös poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Yhteystiedot