Oppivelvollisuus

Värikyniä rivissä

Mitä oppivelvollisuus tarkoittaa ja keitä se koskee?

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Peruskoulun jälkeen jokaisen nuoren tulee hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tai osallistua näihin valmistaviin koulutuksiin. Erityistä tukea opintoihinsa tarvitseva voi hakea ammatilliseen erityisopetukseen.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku tehdään Opintopolussa. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Missä perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuutta voi suorittaa?

Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Lukiokoulutuksessa oppivelvollisuutta voi suorittaa suorittamalla nuorille tai aikuisille tarkoitettua lukion oppimäärää. Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillista perustutkintoa tai ammattitutkintoa. Myös ylioppilastutkintoon osallistuminen katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Oppivelvollisuus päättyy ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa, tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA).

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa oppivelvollisuuttaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Opiskelu on maksutonta

Oppivelvolliset opiskelijat saavat maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Opiskelija saa käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit ja -välineet. Lukio-opinnoissa opiskelija saa myös lainaksi opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän tietokoneen. Jos opiskelija suorittaa koulutusta oppivelvollisuuslain 16 §:n perusteella maksuttomana, hän ei voi saada opintotuen oppimateriaalilisää.

Opiskelu on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun hän on suorittanut tutkinnon.

Oppivelvollisen nuoren huoltajan on huolehdittava, että opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden. Tämä tarkoittaa, että huoltajan on seurattava opiskelijan poissaoloja ja opintojen etenemistä.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, koulumatkojen pituus ja niiden määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea. Koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa. Jos opiskelija kulkee koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa, hän voi saada koulumatkatukea. Täysimääräiseen tukeen opiskelijalla on oikeus, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos koulumatkatukeen oikeuttavia matkapäiviä on 10–14 päivää kuukaudessa, tuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi.

Lisätietoja koulumatkatuesta voit lukea Kelan sivuilta.

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden suorittamista ohjaavat ja valvovat omalta osaltaan oppivelvollisen huoltajat, oppilaitos, jossa oppivelvollinen opiskelee ja lopulta myös asuinkunta.

Huoltajan vastuu

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.

Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi myös tehdä asiasta lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

Oppilaitoksen vastuu

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy koulutuksen järjestäjälle.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes hän on aloittanut uudet opinnot.

Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisäksi sellaisten palvelujen piiriin, jotka antavat tukea ja mahdollistavat opintojen jatkamisen. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut tai nuorisotoimen palvelut.

Asuinkunnan vastuu

Asuinkunnan tehtävänä on koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata niitä oppivelvollisia, jotka ovat jääneet vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa sekä myös niitä, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa. 

Sotkamossa asuinkunnan vastuuta hoitaa Tenetin rehtori Salla Leinonen.

Opiskelupaikan osoittaminen

Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, hänelle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa eli tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA). Jos oppivelvollisella ei ole valmiuksia tutkintotavoitteisen koulutuksen suorittamiseen, opiskelupaikka osoitetaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Opiskelupaikan osoittaminen on asuinkunnan tehtävä. Sotkamossa opiskelupaikan osoittaa joko yläkoulun tai lukion rehtori.  Soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon alueen koulutustarjonta, oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarve, opetuskieli sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet. Ennen opiskelupaikan osoittamista kuka päätöksen tekijä kuulee oppivelvollista sekä huoltajaa.

Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisen on aloitettava opinnot hänelle osoitetussa opiskelupaikassa viipymättä.

Oppivelvollisuuteen ja oppivelvollisuuden keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä joko oppilaitoksesi tai Tenetin koulun oppilaanohjaajaan. Jos et tiedä, että kehen sinun tulisi olla yhteydessä, ota yhteyttä Tenetin koulun rehtori Salla Leinoseen.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:

  1. ​oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi  ​
  2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi ​
  3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan
  4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi. ​

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä voi hakea sekä perusopetuksen aikana että perusopetuksen jälkeisessä oppivelvollisuuskoulutuksessa.

Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytetään pääsääntöisesti määräaikaisesti eli oppivelvollisuuden suorittamisen esteenä olevan olosuhteen arvioidun keston ajaksi.

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää toistaiseksi ainoastaan silloin, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

Tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi oppivelvollisuuden suorittamisen voi keskeyttää vain, jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.

Jos oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä haetaan sairauden tai vamman taikka vaikean elämäntilanteen vuoksi, ennen päätöksen tekemistä selvitetään, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla.

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan:

  • sen oppilaitoksen rehtorilta, jossa oppivelvollinen opiskelee
  • oppivelvollisuudesta vastaavan opinto-ohjaajan kautta, jos oppivelvollinen ei ole minkään oppilaitoksen opiskelija.

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa.

Hakemus palautetaan: Koulutoimisto/Sotkamon kunta Markkinatie 1 88600 Sotkamo

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen muusta kuin hyväksyttävästä syystä

Jos oppivelvollinen nuori on aikeissa keskeyttää opintonsa, koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai mahdollisuudet hakeutua muuhun koulutukseen. Tarvittaessa vaihtoehdot selvitetään yhteistyössä toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Koulutuksen järjestäjän on lisäksi selvitettävä oppivelvollisen saamien koulutuksen järjestäjän tukitoimien riittävyys sekä tarvittaessa ohjattava oppivelvollinen hakeutumaan muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Jos oppivelvollinen opiskelija itse ilmoittaa eroavansa oppilaitoksesta eli keskeyttävänsä opinnot, eroamispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin oppivelvollinen on osoittanut, että hänellä on uusi opiskelupaikka. Jos opiskeluoikeus on päättymässä opiskelijan runsaiden poissaolojen vuoksi, tulee koulutuksen järjestäjän selvittää oppivelvollisen tilanne ennen opiskeluoikeuden päättymistä koskevan päätöksen tekemistä. Ennen eronneeksi katsomista koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen ja muulle lailliselle edustajalleen, että oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on ilman perusteltua syytä poissa opetuksesta.

Jos koulutuksen järjestäjä ei saa tietoa, että oppivelvollinen on jatkanut opintojaan toisessa oppilaitoksessa, tulee asiasta tehdä ilmoitus oppivelvollisen asuinkunnalle. Oppivelvollisen huoltajan tai muun laillisen edustajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (OVL 9 §).

Ota yhteyttä


Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli