Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Sotkamon kunnan, kuten kaikkien kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten hankintayksiköiden, on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. Julkisissa hankinnoissa on toteutettava ja halutaan toteuttaa avoimuutta. Pääsääntöisesti mikä tahansa ennalta sovitut kriteerit täyttävä yritys on oikeutettu antamaan tarjouksensa.

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alittavia tavaroiden ja palveluiden hankintoja. Nämä eivät kuulu hankintalain piiriin, mutta hankinnoissa on noudatettava tasapuolisuuden periaatteita ja ne tulee myös kilpailuttaa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat löytyvät HILMA – kanavasta. Hankintojen kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Ennakoitu arvo määrittelee osaltaan myös sen, sovelletaanko hankintaan kansallista menettelyä vai EU-menettelyä. Hankintalain muutokset vaikuttavat yleensä myös kynnysarvoihin. EU -kynnysarvot muuttuvat kahden vuoden välein. Voimassaolevat kynnysarvot löytyvät Hilma -kanavasta.

Sotkamon kunnan tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöt julkaistaan pääsääntöisesti sähköisessä hankintajärjestelmässä Hilmassa. Mikäli edellä mainittuja hankintajärjestelmiä ei käytetä, tarjouspyynnöt julkaistaan Sotkamon kunnan verkkosivuilla.