Rakennustyömaalla työnjohtaja valvoo rakennushanketta.

Rakennustyönjohtajat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tämän varmistamiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytettävissään pätevä henkilöstö.

Saat lupapäätöksestä tietoa hankkeen vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksista ja siitä, tarvitaanko hankkeessa myös erityisalojen työnjohtajia.

Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kuin aloitetaan rakennustyö tai valmistelevat työt kuten maankaivu, louhinta, paalutus tai puiden kaato. Myös luvanvaraisen saneerauskohteen purkutöissä tarvitaan vastaavaa työnjohtajaa.

Eritysalan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista.

Hakemukset vaadituista työnjohtajista hankekohtaisesti tehdään Lupapiste -palvelussa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava nimetty henkilö (vastaava työnjohtaja). Hänen tehtävänään on johtaa rakennustyötä sekä huolehtia rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla myös erityisalan työnjohtajia kuten kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asentamisesta vastaava työnjohtaja.

Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Kelpoisuusvaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 70 §:ssä. Käytännössä rakennustyön vastaavana työnjohtajana saa toimia ainoastaan henkilö, joka on suorittanut teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon tai aikaisemman sitä vastaavan tutkinnon taikka muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon ja hänellä on riittävä kokemus rakennusalalla.

Hankkeeseen liittyvien työnjohtajatietojen täydentäminen voidaan tehdä Lupapiste-palvelussa.

Vastaavaa työnjohtajaksi hyväksymistä voi hakea myös kirjallisesti lomakkeella, joita saa rakennusvalvontatoimistosta tai lomakkeen voi myös täyttää kohdassa Lomakkeet, tulostaa ja allekirjoittaa tulosteet sekä luvan hakijan, että vastaavan työnjohtajan toimesta. Kun haetaan ensimmäistä kertaa hyväksyntää vastaavaksi työnjohtajaksi on hakemukseen liitettävä koulutusta ja työkokemusta koskevat todistukset tai muu luotettava selvitys kelpoisuudesta tehtävään.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tehtävään. Tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle.

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:

  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle
  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta
  • luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa
  • rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat

Vastaavan työnjohtajan tulee myös huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja määrätyt tehtävät. Hänellä on rakentamisen laatuun vaikuttavissa kysymyksissä keskeinen asema ja vastuu suhteessa rakentamisen viranomaisvalvontaan siitäkin huolimatta, että hän on yksityisoikeudellisessa sopimussuhteessa toimeksiantajaansa.

Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että tarpeelliset selvitykset rakennustyön haitallisista vaikutuksista on tehty ja huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaisesti rakennustyössä tulee olla kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaava työnjohtaja. Työnjohtajaa koskevat pätevyysvaatimukset sekä tehtävät on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D6. Työtä ei saa aloittaa, ennen kuin kvv-työnjohtaja on hyväksytty.

Hankkeeseen liittyvien kvv-työnjohtajatietojen täydentäminen voidaan tehdä Lupapiste-palvelussa.

Kvv-työnjohtajaksi hyväksymistä voi hakea myös kirjallisesti lomakkeella, joita saa rakennusvalvonnasta tai lomakkeen voi myös täyttää kohdassa Lomakkeet, tulostaa ja allekirjoittaa tulosteet sekä luvan hakijan, että kvv-työnjohtajan toimesta. Kun haetaan ensimmäistä kertaa hyväksyntää kvv-työnjohtajaksi on hakemukseen liitettävä koulutusta ja työkokemusta koskevat todistukset tai muu luotettava selvitys kelpoisuudesta tehtävään.