euroopan unionin tähdet

Tietosuoja

Tervetuloa Sotkamon kunnan tietosuojasivulle! Tämä sivusto tarjoaa tietoa kuntalaistemme ja muiden sidosryhmiemme tietosuojasta sekä kerromme myös tietosuojaan liittyvistä oikeuksista. Panostamme kunnassamme voimakkaasti henkilötietojen suojaamiseen, noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja keräämme henkilötietoja ainoastaan siinä määrin, kuin se on tarpeellista asioiden hoitamiseksi.

Mitä ovat henkilötiedot?

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite (kuten etunimi.sukunimi@yritys.com), puhelinnumero, henkilökortin numero jne.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Henkilötietojen käsittelyä on ohjannut 25.5.2018 alkaen EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja muu kansallinen lainsäädäntö. Tietosuoja-asetuksen tavoitteina on muun muassa korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu vain tilanteissa, joissa rekisterinpitäjä toteuttaa automaattista päätöksentekoa. Mahdollisesta automaattisesta päätöksenteosta on kerrottu rekisterin tietosuojaselosteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset tekee ihminen.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Kieltoon on kuitenkin poikkeuksia.

Tämä oikeus toteutuu mm. tilanteissa, joissa käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai tietoja käsitellään suoramarkkinointiin. Käsittelyn tarkoituksista on kerrottu rekisterin tietosuojaselosteessa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu mm. tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai alkuperäinen käsittelyn tarkoitus ei ole enää relevantti.

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Näin rekisteröidyllä on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu tilanteissa, joissa käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Tämä oikeus toteutuu tilanteissa, joissa oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Oikeusperusteet on kerrottu rekisterin tietosuojaselosteessa.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.

Rekisterinpitäjän täytyy vastata rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä, joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastauksessa rekisterinpitäjä kertoo toimenpiteistä, joihin se on pyynnön vuoksi ryhtynyt.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsotaan, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Jos haluat jättää tietopyynnön, löydät lisää tietoa asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietopyynnöt -sivulta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Malvisto Antti

Asianhallintasihteeri / Tietosuojavastaava

Arkistopalvelut ja tietosuoja