Talvinen kuva Vuokatinvaaralta kohti Nuasjärveä.

Muu toiminta

Tenetin yläkoulussa on monipuolisesti toimintaa varsinaisen opetustoiminnan lisäksi.

Uuden Tenetin koulun havainnekuva

Tenettiin rakentuu uusi yläkoulu

Uuden Tenetin yläkoulun rakennushanke käynnistyi vuoden 2023 alussa. Hanke edistyy suunnitelmien mukaan ja valmistuu syksyllä 2024.

Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä (S2)

A-kielinä: englanti, venäjä

B1-kielenä: ruotsi

B2-kielenä: saksa

Lisäksi valinnaisena kielikurssina espanja

Tenetin koulussa liikunnan ja urheilun osalta yläkoulutoiminta on liikuntapainotteista toimintaa 7.–9. vuosiluokalla Kasva Urheilijaksi – opintoja noudattaen. Hakeminen liikuntapainotteiselle luokalle tapahtuu 6. luokan aikana ja hakijoille järjestetään Suomen Olympiakomitean suosittelema soveltuvuuskoe. Liikuntapainotteiselle luokalle valittavien oppilaiden määrä päätetään vuosittain koulussa.

Kahdeksannen luokan keväällä oppilailla on mahdollista hakea 9. luokan ajaksi urheiluyläkoulutoimintaan mukaan. Urheiluluokalla opiskelevalle nuorelle mahdollistetaan lajiharjoittelua Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmentajien ohjauksessa kerran viikossa osana Kasva Urheilijaksi -opintoja.

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka muodostetaan lukuvuosittain. Hallitukseen voi päästä kuka tahansa koulumme oppilaista. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan mm. koulun viihtyvyyteen, järjestämään erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä osallistumaan hyväntekeväisyystyöhön. Oppilaskunnan hallitusta johtaa 9.luokan oppilaista valittu puheenjohtaja ja hänellä on apunaan 8.luokan oppilaista valittu varapuheenjohtaja. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokoukset pidetään koulupäivän aikana. Oppilaskunnan hallituksen edustajia voidaan pyytää mukaan myös koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään.

Uudet tukioppilaat valitaan vuosittain 7.-8. luokan oppilaista seuraavaa lukuvuotta varten. Tukioppilaat koulutetaan syksyllä Kajaanin Joutenlammella tukioppilastoimintaan.

Oppilas saa koulussamme tukea hyvinvointiin ja oppimiseen. Tukea voi saada oppilaanohjauksen, tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen, opiskeluhuollon palvelujen, tulkitsemis- ja ohjaajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla.

Koulussamme toimii moniammatillinen, yhteisöllinen hyvinvointiryhmä YHR, joka koordinoi ja kehittää kouluyhteisön hyvinvointia.

Opiskeluhuoltoa koskevissa asioissa huoltaja voi ottaa yhteyttä luokanohjaajaan, oppilaanohjaajaan, opiskeluhuollon henkilöstöön, apulaisrehtoriin tai viime kädessä rehtoriin.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Koulumme järjestyssäännöt ohjaavat jokaista hyviin käytöstapoihin ja toisten huomioimiseen. Järjestyssäännöt löytyvät oheisesta linkistä.

https://www.sotkamo.fi/wp-content/uploads/2023/10/tenetin-koulun-jarjestyssaannot-1-3.pdf

Tenetin koulussa rakennamme hyvää yhteishenkeä esimerkiksi ryhmäyttämisellä ja harjoittelemalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

Tenetin koulussa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja koulun aikuisten velvollisuutena on puuttua havaittuihin kiusaamistilanteisiin. Oppilaita rohkaistaan kertomaan, jos heitä kiusataan tai he näkevät toisia kiusattavan. Jos huoltaja epäilee, että hänen lastaan kiusataan tai hän kiusaa muita, huoltajan tulee olla yhteydessä nuoren luokanohjaajaan. Kodin tuki ja yhteistyö on tärkeää, jotta kiusaamistilanteet saadaan selvitettyä. Tarvittaessa tukena voivat olla myös oppilashuollon ammattilaiset ja muut viranomaiset.

Tenetin koulussa toimii myös SOPU-tiimi, jonka toiminnan keskiössä on osaltaan luoda turvallisuutta ja hyvinvointia kouluumme. Tiimi koordinoi ja toteuttaa ristiriitojen sovittelutyötä ja konfliktien selvittelyä.

Koulussamme on käytössä kiusaamisen vastainen toimintasuunnitelma.

Yhdessä huoltajien kanssa tuemme oppilaiden kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Kodin ja koulun yhteistyö Tenetissä on avointa, arvostavaa, monipuolista ja aktiivista kasvatuskumppanuutta, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen.


WILMA
Verkkopalvelu Wilma on keskeinen kodin ja koulun viestinnän väline. Wilmassa lähetetään viestejä ja tiedotteita koulusta. Wilmassa voi myös seurata nuoren oppimista tai selvittää poissaoloja.


POISSAOLOT
Poissaoloa varten täytyy pyytää lupa. Mikäli poissaolo kestää 1-3 koulupäivää, luvan poissaoloon myöntää luokanohjaaja. Jos poissaolo kestää sitä kaemmin, luvan myöntää rehtori. Jos oppilas sairastuu, poissaolosta ilmoitetaan luokanohjaajalle mahdollisimman pian.

Käytämme poissaolojen ennaltaehkäisemiseen ja seuraamiseen Wilma-järjestelmää sekä Sotkamon perusopetuksen läsnäolon tukemisen mallia.

Yläkoululeiritykseen osallistuvien oppilaiden tulee hakea poissaoloon lupa hyvissä ajoin rehtorilta ja kerätä opettajilta etukäteen tiedot viikon aikana opiskeltavista sisällöistä sekä sopia mahdollisista leirin ajalle osuvista kokeista ja niiden järjestelyistä.


HUOLTAJAILLAT
Klo 18.00 7. luokat
Klo 18.00 8. luokat
Klo 18.00 9. luokat


ARVIOINTIKESKUSTELUT
Arviointikeskustelu käydään vuorovaikutuksessa huoltajan ja oppilaan kanssa marras-helmikuun aikana. Arviointikeskustelun lomakkeet eri vuosiluokille löytyvät Wilman arviointikeskustelu -välilehdeltä. Oppilas ja huoltaja täyttävät omat osuutensa ennen keskustelua.