Tupakkavalvonta

Tu­pak­ka­lain mu­kai­nen val­von­ta

Tu­pak­ka­lain (549/ 2016) kes­kei­se­nä läh­tö­koh­ta­na on, et­tei ku­kaan vas­toin tah­toaan al­tis­tu­ syö­pä­vaa­ral­li­sek­si ai­neek­si luo­ki­tel­lul­le tu­pa­kan­sa­vul­le. Tu­pak­ka­lain ta­voit­tee­na on myös nuor­ten tu­pa­koin­nin aloit­ta­mi­sen eh­käi­se­mi­nen. Tu­pak­ka­lain nou­dat­ta­mis­ta val­vo­vat ter­veys­tar­kas­ta­jat. Myös työ­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­set ja po­lii­si osal­lis­tu­vat val­von­taan.

Tu­pa­koin­ti­kiel­lot

Tu­pa­koin­ti on kiel­let­ty:

  • rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä;
  • ulkotiloissa järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan;
  • päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulkotiloissa tai leikkikentillä;
  • kunnallisilla leikkikentillä, joista on laadittava kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n mukainen asiakirja. Leikkikenttään rinnastetaan yksityisen leirintäalueen, leirikeskuksen ja puuha- tai teemapuiston laajat leikkipaikat, joista vaaditaan turvallisuusasiakirjat.
  • lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueilla, jotka on tarkoitettu alle 18-vuotiaille.
  • yleisellä uimarannalla toukokuun alusta syyskuun loppuun. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan ja joista on tehtävä terveydensuojelulain (732/1994) 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen ilmoitus.
  • yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.
  • savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa eikä leikkikentillä.

Ra­vin­to­lois­sa tu­pa­koin­ti on mah­dol­lis­ta eril­li­ses­sä tu­pa­koin­ti­ti­las­sa, jo­ka on ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ra­no­mai­sen hy­väk­sy­mä. Tu­pa­koin­ti­ti­laan ei saa tar­joil­la ei­kä siel­lä saa naut­tia ruo­kaa ei­kä juo­maa; myös oheis­toi­min­to­jen tar­joa­mi­nen on kiel­let­tyä.

Tu­pak­ka­tuot­tei­den myyn­ti

Tu­pak­ka­tuot­tei­den ja tu­pa­koin­ti­vä­li­nei­den myy­mi­nen tai muu luo­vut­ta­mi­nen on kiel­let­ty al­le 18-vuo­tiaal­le. Suu­nuus­kan myyn­ti ja maa­han­tuon­ti on elin­kei­no­toi­min­nas­sa kiel­let­ty.

Tu­pak­ka­tuot­tei­den vä­hit­täis­myyn­ti on lu­van­va­rais­ta toi­min­taa. Myyn­ti­lu­paa hae­taan myyn­ti­pai­kan si­jain­ti­kun­nan ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sel­ta. Tu­pak­ka­tuot­tei­ta tai tu­pa­koin­ti­vä­li­nei­tä myy­vän elin­kei­non­har­joit­ta­jan tu­lee kus­tan­nuk­sel­laan laa­tia ja to­teut­taa oma­val­von­ta­suun­ni­tel­ma, jol­la es­te­tään tu­pak­ka­tuot­tei­den tai tu­pa­koin­ti­vä­li­nei­den luo­vut­ta­mi­nen kah­dek­saa­tois­ta vuot­ta nuo­rem­mal­le hen­ki­löl­le.

Myyn­ti­lu­pa­ha­ke­muk­seen (Val­vi­ra)

Tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen ha­ke­mi­nen ta­loyh­tiöön
Ta­loyh­tiöt voivat ha­kea tu­pa­koin­ti­kiel­toa huo­neis­toon kuu­lu­val­le par­vek­keel­le, huo­neis­ton käy­tös­sä ole­vaan ul­ko­ti­laan se­kä si­säl­le huo­neis­toi­hin. Oh­jeet ja ha­ke­mus­lo­ma­ke tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen ha­ke­mi­sek­si löy­ty­vät Val­vi­ran si­vuil­ta.

Li­sä­tie­toa tu­pa­kas­ta: