Löytöeläimet

Jos ka­do­tat lem­mik­ki­si tai löy­dät ek­sy­neen ko­tie­läi­men, voit ot­taa yh­teyt­tä oman aluee­si löy­töe­läin­tar­haan. Myös po­lii­si/il­moit­taa tie­toon­sa tul­leet löy­töe­läi­met tar­hoil­le. Löy­töe­läin­tar­han pi­tä­jä käy myös tar­vit­taes­sa ha­ke­mas­sa ir­ral­laan ta­va­tun lem­mi­kin, kun sii­tä hä­nel­le il­moi­te­taan.

Eläin­suo­je­lu­la­ki vel­voit­taa hoi­ta­maan lem­mik­ke­jä tar­hal­la 15 vrk, ja jos omis­ta­jaa ei tuo­na ai­ka­na löy­dy, py­ri­tään lem­mi­kil­le löy­tä­mään uu­si ko­ti tai se lo­pe­te­taan. Omis­ta­ja vas­taa ka­don­neen lem­mi­kin hoi­to­kus­tan­nuk­sis­ta.

Löytöeläintarhojen yhteystiedot

Ka­jaa­ni, Pal­ta­mo ja Ris­ti­jär­vi

Ju­liuk­sen eläin­ho­tel­li, So­ka­jär­ven­tie 11, 87100 Ka­jaa­ni
– Oi­ka­ri­nen An­ne, puh. 045 130 8049, an­ne.ju­liuk­sen@gmail.com

Kuh­mo ja Sot­ka­mo

Pie­ne­läin­hoi­to­la Kian­ti­me`s, Juon­non­tie 326, 88900 Kuh­mo
– Kil­po­nen Anu, puh. 040 538 2428, anu@kil­po­nen.eu

Hy­ryn­sal­mi, Puo­lan­ka ja Suo­mus­sal­mi

– Man­ni­nen Heik­ki, Mii­lu­tie 6, 89600 Suo­mus­sal­mi
puh. 040 678 3344, heik­ki.man­ni­nen@pp.inet.fi

Luonnoneläimet

Sai­raat, louk­kaan­tu­neet ja kuol­leet luon­no­ne­läi­met

Sai­ras­ta, va­hin­goit­tu­nut­ta tai muu­ten avut­to­mas­sa ti­las­sa ole­vaa luon­non­va­rais­ta eläin­tä on py­rit­tä­vä aut­ta­maan. Ylei­nen vas­tuu louk­kaan­tu­nei­den eläin­ten aut­ta­mi­ses­ta on sää­det­ty eläin­suo­je­lu­lais­sa. Li­säk­si luon­non­suo­je­lu­la­ki vel­voit­taa louk­kaan­tu­nei­den rau­hoi­tet­tu­jen, ja met­säs­tys­la­ki riis­tae­läin­ten ja rau­hoit­ta­mat­to­mien eläin­ten aut­ta­mi­seen. Louk­kaan­tu­neen eläi­men kär­si­myk­siä ei saa pi­den­tää. Jos eläin on sel­lai­ses­sa ti­las­sa, et­tä sen hen­gis­sä pi­tä­mi­nen on il­meis­tä jul­muut­ta si­tä koh­taan, on se eläin­suo­je­lu­lain mu­kaan lo­pe­tet­ta­va tai on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, et­tä se lo­pe­te­taan.

Li­sä­tie­toa:
Sai­raat ja louk­kaan­tu­neet eläi­met, Ym­pä­ris­tö­hal­lin­to
Kuol­lee­na löy­de­tyn riis­tae­läi­men kä­sit­te­ly, Suo­men riis­ta­kes­kus