Kainuun ympäristöterveyspalvelut

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to on osa kun­tien vas­tuul­la ole­vaa kan­san­ter­veys­työ­tä. Sil­lä tar­koi­te­taan yk­si­lön ja hä­nen eli­nym­pä­ris­tön­sä ter­vey­den­suo­je­lua. Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon tu­lo­sa­luee­seen kuu­lu­vat eläin­lää­kin­tä­huol­lon ja ter­veys­val­von­nan vas­tuua­lueet.

Kainuun sotelta siirtyvän ympäristöterveydenhuollon henkilöstön puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Sen sijaan sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet etunimi.sukunimi@sotkamo.fi -muotoon.
Näiltä sivuilta löytyvät palvelukohtaiset verkkosivut.

Eläin­lää­kin­tä­huol­lon teh­tä­viä te­ke­vät prak­tik­ko-, hy­giee­nik­ko- ja val­von­tae­läin­lää­kä­rit. Prak­tik­koe­läin­lää­kä­reil­le kuu­lu­vat mm. pe­ru­se­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lut, eläin­tau­ti­lain mu­kai­set teh­tä­vät ja päi­vys­tys. Hy­giee­nik­ko- ja val­von­tae­läin­lää­kä­rei­den toi­min­ta-aluee­na on ko­ko maa­kun­ta. Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­rin teh­tä­viin kuu­lu­vat hy­gie­nia­lain mu­kais­ten lai­tos­ten ja eläin­pe­räis­ten elin­tar­vik­kei­den val­von­ta. Val­von­tae­läin­lää­kä­rin teh­tä­viin kuu­luu eläin­ten ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin val­von­ta.

Ter­veys­val­von­nan teh­tä­viä ovat elin­tar­vi­ke­val­von­ta, asuin­huo­neis­to­jen ja mui­den huo­neis­to­jen val­von­ta, ta­lous-, ui­ma­ve­si- ja ui­ma-al­las­ve­si­val­von­ta, tu­pak­ka­lain mu­kai­nen tu­pak­ka­tuot­tei­den myyn­nin ja mai­non­nan val­von­ta se­kä tu­pa­koin­ti­kiel­to­jen val­von­ta.

Ym­pä­ris­tö­ter­veys­joh­ta­ja Päi­vi Ny­kä­nen
Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni
puh. 044 710 0830 säh­kö­pos­ti: pai­vi.ny­ka­nen@sotkamo.fi