Talvinen järvimaisema ja auringon säteet pilvien raosta.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Kunnan tehtävä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat järjestöt sekä Kainuun hyvinvointialue, joka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden tuottamisesta.

Sotkamossa hyvinvointijaosto tarkastelee alueen ja asukkaiden hyvinvointitietoa ja valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen. Kertomuksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kunnassa osana hyvinvoinnin edistämistä. Ehkäisevän päihdetyön vastuutaho on kunnanhallitus ja toimintaa koordinoi kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä.

Sotkamo on valtakunnallisen Terve Kunta -verkoston jäsen. Terve Kunta -verkosto on THL:n koordinoima kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Lapsi laskee mäkeä liukurilla, lumi lentää kasvoille.

Lasten, nuoret ja perheiden hyvinvointi

Lasten, nuorten ja perheiden elämään liittyy monenlaisia kunnan palveluita. Päiväkodit, koulut ja harrastuspaikat ovat keskeisiä tärkeiden palveluiden tarjoamispaikkoja. Kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun avulla lapsille luodaan turvallisia ja viihtyisiä elinympäristöjä. Monet vapaa-ajan palvelut, kuten liikuntapaikat ja kirjasto tarjoavat virikkeitä viettää vapaa-aikaa.

Sotkamossa myös järjestöt ja seurakunnat tarjoavat monenlaista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille. Kainuun hyvinvointialueen järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat lapsia ja perheitä kasvussa.

Henkilö pitää kiinni ikäihmisen kädestä.

Ikäihmisten hyvinvointi

Kunta tukee ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhdessä hyvinvointialueen ja järjestöjen kanssa. Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet mahdollistavat toimintakyvyn ylläpitämisen. Harrastus- ja kurssitoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja tarjoaa mielekästä tekemistä omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin.

Sotkamon terveyskeskuksen ilmakuva

Sotkamon terveysasema

Vas­taa­not­to- ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­toi­min­nan pe­rus­teh­tä­vä­nä on tuot­taa Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la asu­vil­le hen­ki­löil­le hei­dän tar­vit­se­man­sa ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut mu­kaan lu­kien en­nal­taeh­käi­se­vä työ. Ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat lää­kä­ri- ja hoi­ta­ja­vas­taa­not­to­toi­min­ta, fy­sio­te­ra­peut­ti­set ja eri­tyis­te­ra­peut­ti­set kun­tou­tus­toi­met se­kä ter­veys­kes­kus­sai­raa­la­ta­soi­nen sai­raa­la­hoi­to.

Puinen pieni silta

Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Vaikeat elämäntilanteet ovat osa elämää, mutta joskus eteen voi tulla tilanteita, joista selviäminen yksin tuntuu mahdottomalta.

Ratkaisujen etsimiseksi ja ongelmien selvittämiseksi Kainuun hyvinvointialue tarjoaa mahdollisuuden tavata sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa, joka tarjoaa henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelusta saat tietoa sosiaaliturvasta, palvelujärjestelmästä sekä paikallisista yhteistyöverkostoista.

Metsätähtiä.

Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet

Mielenterveyteen, päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät ongelmat ovat yleisiä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita. Kunta vastaa ehkäisevästä mielenterveys – ja päihdetyöstä ehkäisevän päihdetyön suunnitelman mukaisesti osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kainuun hyvinvointialue tarjoaa apua mielenterveyteen, päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä haasteissa. Palveluihin hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella on mahdollista ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.