Kajaani eläinlääkärin vastaanotto julkisivu

Eläinlääkintähuolto

Vastaanottojen yhteystiedot

Päi­vys­tä­vä eläin­lää­kä­ri, puh. 0600 303 301 (ta­voi­tet­ta­vis­sa vir­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin)

Pu­he­lun hin­ta päi­vys­tä­väl­le eläin­lää­kä­ril­le
2,54 €/mi­nuut­ti klo 08 – 22 ja
5,11 €/mi­nuut­ti klo 22 – 08

Muut pu­he­lut pai­kal­lis­verk­ko­mak­su/mat­ka­pu­he­lin­mak­su

Eläin­lää­kä­rit Kai­nuus­sa

Ka­jaa­ni

Käyn­tio­soi­te: Eliak­sen­tie 1 A, 87200 Ka­jaa­ni
Kajaanin vas­taa­not­to ajan­va­rauk­sel­la ar­ki­sin klo 8–16. Puh. 044 710 0893

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri An­ni Kaa­si­nen, per­he­va­paal­la
si­jai­nen So­fia Kä­mä­räi­nen, elainlaakarit.kajaani@sotkamo.fi
prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Min­na Kaik­ko­nen, per­he­va­paal­la
prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Kai­su Jous­jär­vi, kai­su.jous­jar­vi@sotkamo.fi (ta­vat­ta­vis­sa Ka­jaa­nis­sa ma, ke ja pe)
kli­nik­kae­läin­hoi­ta­jat, elainlaakarit.kajaani@sotkamo.fi

Pal­ve­lut Ka­jaa­nis­sa
– Pie­ne­läin­ten si­sä­tau­dit, peh­my­to­sa­ki­rur­gia (mm. ste­ri­li­saa­tiot, kast­raa­tiot, kas­vain­ten pois­tot, kei­sa­rin­leik­kauk­set), ham­mas­hoi­to,  rönt­gen­ku­vauk­set, ter­veys­tar­kas­tuk­set, pen­tue­tar­kas­tuk­set, va­kuu­tus­tar­kas­tuk­set, ro­ko­tuk­set, tun­nis­tus­mer­kin­nät (mik­ro­si­ru) ult­raää­ni­tut­ki­muk­set, la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set, lääk­keet, eu­ta­na­sia, tuhkaamopalvelu, eri­kois­ruo­ka­va­lio­ruuat ja tar­vik­keet.
– Suu­re­läin­ten akuu­tit sai­ras­ta­pauk­set, en­nal­taeh­käi­se­vä ter­vey­den­hoi­to ml. he­vos­ten ro­ko­tuk­set, ter­veys- ja va­kuu­tus­tar­kas­tuk­set, ham­pai­den ras­pauk­set, la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set.

Vuo­li­jo­ki

Käyn­tio­soi­te: Tyn­ny­ri­kan­kaan­tie 3, 88270 Vuo­li­jo­ki
Vuolijoen vas­taa­not­to tiis­tai­sin ja tors­tai­sin ajan­va­rauk­sel­la. Ajan­va­rauk­set ar­ki­sin klo 8–16. Puh. 044 797 4259

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Kai­su Jous­jär­vi, kai­su.jous­jar­vi@sotkamo.fi

Hy­ryn­sal­mi

Pos­tio­soi­te ja toi­mis­to: Las­ku­tie 1, 89400 Hy­ryn­sal­mi
Hyrynsalmen ajanvaraus arkisin klo 8–9, muu­na ai­ka­na ta­voi­tet­ta­vis­sa What­sApp-, teks­ti- ja vas­taa­ja­vies­til­lä se­kä säh­kö­pos­tit­se. Puh. 044 710 4415

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Reet­ta Leh­ti­nen, reet­ta.leh­ti­nen@sotkamo.fi

Pal­ve­lut Hy­ryn­sal­mel­la
– Pe­ru­se­läin­lää­kä­ri- ja ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut tuo­tan­toe­läi­mil­le.

Hy­ryn­sal­mel­la ei pie­ne­läin­vas­taa­not­toa.

Kuh­mo

Käyn­tio­soi­te: Kön­nin­mäen­tie 2, 88900 Kuh­mo
Kuhmon ajan­va­raus ar­ki­sin klo 8–9. Puh. 044 797 0323

Prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri San­na Heik­ki­nen, sanna.heikkinen@sotkamo.fi

Praktikkoeläinlääkäri Sanna Heikkinen on paikalla maanantaista torstaihin. Keskiviikkona pieneläinvastaanotto ajanvarauksella.

Praktikkoeläinlääkäri Anne Kiiskinen Kuhmossa kahtena päivänä viikossa. Annelle aikoja voi varata joko Kuhmon vastaanoton numerosta ar­ki­sin klo 8–9. Puh. 044 797 0323, tai Sotkamon vastaanoton numerosta ar­ki­sin klo 8–16. Puh. 044 797 4911

Mui­na päi­vi­nä pie­ne­läi­met ja per­jan­tai­sin myös akuu­tit ti­la­käyn­nit yh­teys Sot­ka­moon. Ajan­va­raus- ja pu­he­li­nai­ka ar­ki­sin klo 8–16. Puh. 044 797 4911

Pal­ta­mo ja Ris­ti­jär­vi

Käyn­tio­soi­te: Sal­me­lan­ku­ja 2 B, 88300 Pal­ta­mo
Paltamon pu­he­li­nai­ka ar­ki­sin klo 8–9, pie­ne­läin­vas­taa­not­to ajan­va­rauk­sel­la. Puh. 044 288 5233

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Eve­lii­na Sir­viö, eve­lii­na.sir­vio@sotkamo.fi

Puo­lan­ka

Käyn­tio­soi­te: Ou­lun­tie 13, 89200 Puo­lan­ka

Puolangan pu­he­li­nai­ka ar­ki­sin klo 8–9, pie­ne­läin­vas­taa­not­to ajan­va­rauk­sel­la. Puh. 0400 386257

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Tarja Lipponen (vs.), tarja.lipponen@sotkamo.fi

Sot­ka­mo

Käyn­tio­soi­te: Ra­ta­tie 8, 88600 Sot­ka­mo
Sotkamon ajan­va­raus- ja pu­he­li­nai­ka ar­ki­sin klo 8–16. Puh. 044 797 4911,

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Sa­ri Hy­vö­nen
praktikkoeläinlääkäri Saa­na San­de­lin
praktikkoeläinlääkäri Anne Kiiskinen
pie­ne­läin­hoi­ta­ja Jaa­na Sep­pä­nen, jaa­na.sep­pa­nen@sotkamo.fi
pieneläinhoitaja Janne Heikkinen

Pal­ve­lut Sot­ka­mos­sa
– Suu­re­läin­ten akuu­tit sai­ras­ta­pauk­set, en­nal­taeh­käi­se­vä ter­vey­den­hoi­to, ml. he­vos­ten ro­ko­tuk­set, ter­veys- ja va­kuu­tus­tar­kas­tuk­set, ham­pai­den ras­pauk­set, la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set.
– Pie­ne­läin­ten si­sä­tau­dit, peh­my­to­sa­ki­rur­gia (mm. ste­ri­li­saa­tiot, kast­raa­tiot, kas­vain­ten pois­tot, kei­sa­rin­leik­kauk­set), ham­mas­hoi­to, rönt­gen­ku­vauk­set, ter­veys­tar­kas­tuk­set, pen­tue­tar­kas­tuk­set, va­kuu­tus­tar­kas­tuk­set, ro­ko­tuk­set, tun­nis­tus­mer­kin­nät (mik­ro­si­ru) ult­raää­ni­tut­ki­muk­set, la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set, lääk­keet, eu­ta­na­sia, tuhkaamopalvelu, eri­kois­ruo­ka­va­lio­ruuat ja tar­vik­keet.

Suo­mus­sal­mi

Käyn­tio­soi­te: Kian­non­ka­tu 35, 89600 Suo­mus­sal­mi
Suomussalmen vas­taa­not­to ajan­va­rauk­sel­la, pu­he­li­nai­ka ar­ki­sin klo 8-9, Puh. 044 777 3072.
Ajan­va­raus- ja hin­ta­tie­dus­te­lut mah­dol­li­sia myös säh­kö­pos­tin kaut­ta.

prak­tik­koe­läin­lää­kä­ri Mar­ko Bog­da­noff, mar­ko.bog­da­noff@sotkamo.fi
kli­nik­kae­läin­hoi­ta­ja Je­re Kal­tio, je­re.kal­tio@sotkamo.fi

Pal­ve­lut Suo­mus­sal­mel­la
– Suu­re­läin­ten akuu­tit sai­ras­ta­pauk­set, en­nal­taeh­käi­se­vä ter­vey­den­huol­to, la­bo­ra­to­rio­pal­ve­lut (esim. ve­ri- ja mai­to­näyt­tei­den tut­ki­mus).
– Pie­ne­läin­ten si­sä­tau­dit ja ki­rur­gia (mm. ste­ri­li­saa­tiot, kast­raa­tiot, kas­vain­ten pois­tot, anaa­li­rau­has­ten pois­to, nie­lu­ri­so­jen pois­to), ham­mas­hoi­dot, rönt­gen- ja ult­raää­ni­tut­ki­muk­set, en­dos­ko­pia, la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­set (omil­la lait­teil­la suu­rin osa tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta he­ti), al­ler­gia­tes­tit, or­to­pe­dia, lääk­keet, ruuat ja tar­vik­keet, tuh­kaus­pal­ve­lu.
– La­ser­te­ra­pia, (Class IV CTC-la­ser) esim. kroo­ni­set haa­vat, ni­vel­rik­ko, trau­mat tu­ki­hoi­to­na.

Vas­tuua­lueen joh­ta­ja, Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni
ym­pä­ris­tö­ter­veys­joh­ta­ja Päi­vi Ny­kä­nen, Puh. 044 710 0830, pai­vi.ny­ka­nen@sotkamo.fi

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri, Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni
hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri Ee­ro Sch­ro­de­rus, Puh. 044 705 6148, eero.schroderus@sotkamo.fi
Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri vas­taa eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­vien lai­tos­ten se­kä eläin­pe­räis­ten si­vu­tuot­tei­den val­von­nas­ta ko­ko Kai­nuun alueel­la.

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri, Käyn­tio­soi­te: Mark­ki­na­tie 1, 88600 Sot­ka­mo
val­von­tae­läin­lää­kä­ri Ai­la Rauat­maa, Puh. 044 7100 892, aila.rauatmaa@sotkamo.fi

Val­von­tae­läin­lää­kä­ri vas­taa eläin­tau­ti­val­von­nas­ta ja eläin­suo­je­luun liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä ko­ko Kai­nuun alueel­la.

Eläin­lää­kin­tä­huol­lon toi­mis­to, Teh­das­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni
toi­mis­to­sih­tee­ri Ma­ri Karp­pa­nen, Puh. 044 797 4746, mari.karppanen@sotkamo.fi