Kuvassa koivuja ruskamaisemassa ja syksyisiä lehtiä maassa

Maaperän pilaantuminen

Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän pilaaminen on kiellettyä. Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muuta ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa taikka haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.

Maaperä ja pohjavesi voivat pilaantua erilaisista toiminnoista, joissa käytetään, valmistetaan, kuljetetaan tai varastoidaan haitallisia aineita tai jätteitä, kuten polttonesteen jakeluasemat, ampumaradat ja pesulat. Myös ilman ja veden mukana tuleva kuormitus tai alueelle tuodut täyttömaat ja jätteet voivat pilata maaperän. Pilaantuminen voi aiheutua joko yksittäisestä onnettomuudesta tai tavanomaiseen toimintaan kuuluvista pitkäaikaisista päästöistä.

Maaperän pilaantumisesta on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle. Vastuu pilaantuneen maaperän tutkimisesta ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Maaperän puhdistamisesta on tehtävä tapauksesta riippuen joko ympäristölupahakemus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tai kirjallinen ilmoitus Kainuun ELY-keskukselle.

Tietoa maaperän pilaantumisesta ja puhdistamisesta löytyy tarkemmin ympäristöhallinnon sivuilta.

Yhteystiedot