Sivutuotteet ja haaskat

Eläi­mis­tä saa­ta­vil­la si­vu­tuot­teil­la ja niis­tä joh­de­tuil­la tuot­teil­la tar­koi­te­taan kaik­kia eläi­mis­tä saa­ta­via tuot­tei­ta, joi­ta ei käy­te­tä elin­tar­vik­kei­na, ku­ten teu­ras­tuk­sen si­vu­tuot­tei­ta, mei­je­ri­teol­li­suu­den si­vu­tuot­tei­ta, kuol­lei­ta eläi­miä ja lan­taa. Si­vu­tuot­tei­ta ovat myös myyn­nis­tä pois­te­tut kau­pan en­ti­set eläin­pe­räi­set elin­tar­vik­keet se­kä ruo­ka­jä­te.

Eläimistä saatavissa sivutuotteissa voi esiintyä taudinaiheuttajia tai kemiallisia jäämiä, jotka saattavat aiheuttaa sairauksia sekä ihmisissä että eläimissä. Asiallisesti käsiteltynä sivutuotteista ei aiheudu vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle.

16.8.2023 Ohje kuolleiden eläinten hautaamiseen

Lisätietoa sivutuotteista löytyy Ruokaviraston sivuilta

Sivutuotteiden haaskakäyttö

Tiettyjen sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on sallittua, mikäli se ei aiheuta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Viimeksi mainitusta syystä esimerkiksi ruokajätettä ei saa käyttää luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa. Kolarihirviin, hirvenmetsästyksen teurassivutuotteisiin, muiden luonnonvaraisten eläinten raatoihin ja luonnonkalaan ei sovelleta sivutuoteasetusta ja niiden haaskakäyttö on sallittua, mikäli niiden ei epäillä sairastavan jotain ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia.

Vastuu haaskakäyttöön päätyvistä sivutuotteista ja niiden laadusta on sivutuotteen tuottajalla ja käyttäjällä. Viime kädessä he vastaavat siitä, ettei luonnonvaraisten eläinten ravinnoksi päädy ainesta, joka aiheuttaa vaaran eläinten tai ihmisten terveydelle. Edellä mainittujen tahojen vastuulla on myös se, ettei haaskakäyttöön päädy sellaisten lääkittyjen eläinten raatoja, joilla käytettyjen lääkkeiden varoaika ei ole päättynyt ennen kuin eläin on kuollut tai lopetettu.

Haaskoja käyttävän toimijan on ilmoitettava kuukausittain haaskaruokintapaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrä kunnaneläinlääkärille, jonka alueelta sivutuotteet ovat peräisin. Mikäli haaskapaikka sijaitsee toisen kunnan alueella, on myös tämän käyttökunnan kunnaneläinlääkärille toimitettava käyttöilmoitus. Ilmoitus tehdään käyttämällä oheista käyttöilmoituslomaketta.

Schroderus Eero

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri

Hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri vas­taa eläi­mis­tä saa­ta­via elin­tar­vik­kei­ta val­mis­ta­vien elintarvikehuoneistojen se­kä eläin­pe­räis­ten si­vu­tuot­tei­den val­von­nas­ta.