Sivutuotteet ja haaskat

Eläi­mis­tä saa­ta­vil­la si­vu­tuot­teil­la ja niis­tä joh­de­tuil­la tuot­teil­la tar­koi­te­taan kaik­kia eläi­mis­tä saa­ta­via tuot­tei­ta, joi­ta ei käy­te­tä elin­tar­vik­kei­na, ku­ten teu­ras­tuk­sen si­vu­tuot­tei­ta, mei­je­ri­teol­li­suu­den si­vu­tuot­tei­ta, kuol­lei­ta eläi­miä ja lan­taa. Si­vu­tuot­tei­ta ovat myös myyn­nis­tä pois­te­tut kau­pan en­ti­set eläin­pe­räi­set elin­tar­vik­keet se­kä ruo­ka­jä­te.

Eläi­mis­tä saa­ta­vis­sa si­vu­tuot­teis­sa voi esiin­tyä tau­di­nai­heut­ta­jia tai ke­mial­li­sia jää­miä, jot­ka saat­ta­vat ai­heut­taa sai­rauk­sia se­kä ih­mi­sis­sä et­tä eläi­mis­sä. Asial­li­ses­ti kä­si­tel­ty­nä si­vu­tuot­teis­ta ei ai­heu­du vaa­raa ih­mis­ten tai eläin­ten ter­vey­del­le.

16.8.2023 Ohje kuolleiden eläinten hautaamiseen

Li­sä­tie­toa si­vu­tuot­teis­ta löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton si­vuil­ta

Si­vu­tuot­tei­den haas­ka­käyt­tö

Tiet­ty­jen si­vu­tuot­tei­den käyt­tö luon­non­va­rais­ten eläin­ten ruo­kin­taan on sal­lit­tua, mi­kä­li se ei ai­heu­ta ter­veys­hait­taa, ym­pä­ris­tön pi­laan­tu­mis­ta ei­kä eläin­tau­tien le­viä­mi­sen vaa­raa. Vii­mek­si mai­ni­tus­ta syys­tä esi­mer­kik­si ruo­ka­jä­tet­tä ei saa käyt­tää luon­non­va­rais­ten eläin­ten ruo­kin­nas­sa. Ko­la­ri­hir­viin, hir­ven­met­säs­tyk­sen teu­ras­si­vu­tuot­tei­siin, mui­den luon­non­va­rais­ten eläin­ten raa­toi­hin ja luon­non­ka­laan ei so­vel­le­ta si­vu­tuo­tea­se­tus­ta ja nii­den haas­ka­käyt­tö on sal­lit­tua, mi­kä­li nii­den ei epäil­lä sai­ras­ta­van jo­tain ih­mi­siin tai eläi­miin tart­tu­vaa tau­tia.

Vas­tuu haas­ka­käyt­töön pää­ty­vis­tä si­vu­tuot­teis­ta ja nii­den laa­dus­ta on si­vu­tuot­teen tuot­ta­jal­la ja käyt­tä­jäl­lä. Vii­me kä­des­sä he vas­taa­vat sii­tä, et­tei luon­non­va­ras­ten eläin­ten ra­vin­nok­si pää­dy ai­nes­ta, jo­ka ai­heut­taa vaa­ran eläin­ten tai ih­mis­ten ter­vey­del­le. Edel­lä mai­nit­tu­jen ta­ho­jen vas­tuul­la on myös se, et­tei haas­ka­käyt­töön pää­dy sel­lais­ten lää­kit­ty­jen eläin­ten raa­to­ja, joil­la käy­tet­ty­jen lääk­kei­den va­roai­ka ei ole päät­ty­nyt en­nen kuin eläin on kuol­lut tai lo­pe­tet­tu.

Haas­ko­ja käyt­tä­vän toi­mi­jan on il­moi­tet­ta­va kuu­kau­sit­tain haas­ka­ruo­kin­ta­pai­kal­le toi­mi­tet­tu­jen si­vu­tuot­tei­den mää­rä kun­na­ne­läin­lää­kä­ril­le, jon­ka alueel­ta si­vu­tuot­teet ovat pe­räi­sin. Mi­kä­li haas­ka­paik­ka si­jait­see toi­sen kun­nan alueel­la, on myös tä­män käyt­tö­kun­nan kun­na­ne­läin­lää­kä­ril­le toi­mi­tet­ta­va käyt­töil­moi­tus. Il­moi­tus teh­dään käyt­tä­mäl­lä oheis­ta käyt­töil­moi­tus­lo­ma­ket­ta.

Li­sä­tie­to­ja asias­sa an­taa hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri puh. 044 705 6148