Syksyinen järvimaisema auringonlaskussa

Ympäristölupa, rekisteröinti ja ilmoitusmenettely

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014)

Ympäristölupa pitää hakea toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Luvan myöntää joko Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tai Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta toiminnan laajuudesta riippuen. Tietystä vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Toiminnat, joille on toimialakohtaisissa valtioneuvoston asetuksissa säädetty toiminnalta edellytettävät ympäristönsuojeluvaatimukset, rekisteröidään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta ympäristönsuojeluntietojärjestelmään.

Ohjeet ja lomakkeet ympäristölupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyyn löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimintojen ympäristölupahakemukset. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi maanläjityspaikat, murskaus ja kivenlouhinta, moottoriurheiluradat, eläinsuojat, sekä jätevesien johtamista ja kohtuuttoman rasituksen aiheuttamista naapuruussuhteissa koskevat lupa-asiat. Lisäksi ympäristölupa on oltava ympäristönsuojelulain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun toimintaan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää useita kuukausia. Lupaprosessiin kuuluu mm. lupahakemuksesta tiedottaminen kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan kunnan verkkosivuilla. Kuulutusten tavoitteena on varmistaa, että asianosaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja hakea muutosta ympäristölupahakemuksista ja –päätöksistä. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin viranomaiselle toimitettu lupahakemus.

Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Rekisteröintimenettelyyn kuuluvat seuraavat toiminnat:

 • asfalttiasemat
 • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
 • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
 • kemialliset pesulat
 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

 • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos
 • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Ilmoitusmenettely on ympäristölupaprosessin kaltainen menettely, joka koskee ympäristönsuojelulain liitteessä 4 lueteltuja vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi pienempien eläinsuojien toimintaa sekä alle 10 000 vuosittaisen laukausmäärän ampumaratoja, joissa ei harjoiteta haulikkoammuntaa.

Toimintaan voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä, mikäli:

 • toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella
 • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille
 • toiminnasta ei aiheudu vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • toiminnan jätevesien johtamisesta ei aiheudu ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 • toiminta ei ole osa YSL:n liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettua direktiivilaitoksen toimintaa
 • toimintaan ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Maa-ainestenottoa koskevat lupa-asiat löydät täältä.

Mikäli maa-ainesten ottamista koskeva hanke edellyttää maa-ainesluvan lisäksi myös ympäristölupaa, on niitä koskevat lupahakemukset lähtökohtaisesti käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelylupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Lannan levityksen kieltoajasta voidaan poiketa erityisen poikkeuksellisissa oloissa. Poikkeaminen edellyttää, että poikkeamisesta tehdään niin sanottu lantapoikkeusilmoitus. Ilmoitukset tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläintenpidosta, voidaan kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa, varastoida aumassa. Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa edellä 6 §:n tarkoittamissa tilanteissa ja kuivalannan varastoinnista aumassa 8 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus kuivalannan varastoinnista aumasta

Yhteystiedot